خانم دکتر Farzaneh Nikokhah

Dr. Farzaneh Nikokhah

استادیار شیلات دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (47081)

35
5

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers