آقای دکتر gholamali ShafaBakhsh

Dr. gholamali ShafaBakhsh

عضو هیات علمی دانشگاه سمنان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (471186)

138
32
2
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers