محمدصادق معرفت | سیویلیکا

دکتر محمدصادق معرفت

استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران

معرفی

استان
تهران

سمتهای علمی و اجرایی محمدصادق معرفت در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه تهران (عضو هیات علمی)

مقالات محمدصادق معرفت در کنفرانس های داخلی

بررسی راه حل های مشکلات پل تله زنگ بر مبنای نتایج آزمایش میدانی
سال 1383
ارائه شده در اولین کنگره ملی مهندسی عمران
تعیین ضرایب بار و مقاومت برای تعمیر و تقویت ستونهای بتن مسلح بوسیله پلیمر فیبرهای کربن
سال 1383
ارائه شده در اولین کنگره ملی مهندسی عمران
پردازش ارتعاشات محیطی به روش شناسایی تصادفی زیرفضا
سال 1382
ارائه شده در ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
ارزیابی ظرفیت باقیمانده پل دو دهانه قوسی بتن وزنی بر پایه نتایج آزمایش بارگذاری
سال 1382
ارائه شده در ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
کنترل ارتعاشات پل تله زنگ به کمک میراگر جرمی تنظی مشده
سال 1382
ارائه شده در ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
توصیف آماری عدم قطعیت های موجود درپارامترهای مقاطع بتن آرمه برای شرایط کارگاهی در تهران
سال 1382
ارائه شده در ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
بررسی و ارائه معیارهای طراحی در روش عملکردی برای ستونهای بتنی مسلح بر پایه نتایج تحقیقات آزمایشگاهی در ساختمانهای متداول
سال 1384
ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
بررسی آزمایشگاهی رفتار لرزه ای ستونهای بتن مسلح در ساختمانهای متداول تحت اثر بارهای دوره ای و یکطرفه
سال 1384
ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
بررسی راه حل های مشکلات پل تله زنگ بر مبنای نتایج آزمایش میدانی
سال 1383
ارائه شده در هفتمین همایش حمل و نقل ریلی
وضعیت سنجی سازه أی پل تله زنگ به کمک آزمایش بارگذاری
سال 1383
ارائه شده در هفتمین همایش حمل و نقل ریلی
محاسبه توزیع احتمالاتی ارتفاع موج حداکثر سالانه خلیج فارس در منطقه پارس جنوبی برای بارگذاری های حالت حدی نهایی
سال 1384
ارائه شده در پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
تراز بندی بارگذاری موج برای طراحی و ارزیابی سکوهای منطقه پارس جنوبی
سال 1385
ارائه شده در هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
محاسبه توزیع احتمالاتی ارتفاع موج حداکثر سالانه منطقه پارس جنوبی
سال 1385
ارائه شده در هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
باز توزیع لنگر در طراحی لرزه ای ساختمان های بتن مسلح
سال 1386
ارائه شده در پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
بررسی سختی مؤثر تیر وستون و اثر فرضیات مختلف بر طرح لرزه ای قابهای بتنی مسلح
سال 1386
ارائه شده در پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
معیارهای دوران پلاستیک وشاخص خسارت در روش طراحی عملکردی در ساختمانهای بتنی مسلح بر اساس مطالعات آزمایشگاهی
سال 1386
ارائه شده در پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
بررسی ضابطه بازتوزیع لنگر در آئین‌نامه بتن ایران (آبا) از نقطه نظر طراحی لرزه‌ای
سال 1386
ارائه شده در سومین کنگره ملی مهندسی عمران
بررسی و ارائه معیارهای طراحی در روش عملکردی برای اعضای بتنی مسلح به میلگرد ساده بر پایه نتایج تحقیقات آزمایشگاهی در ساختمانهای بتنی قدیمی
سال 1386
ارائه شده در سومین کنگره ملی مهندسی عمران
مطالعة آزمایشگاهی رفتار لرزه‌ای اعضای بتنی ‌مسلح به میلگرد ساده در ساختمانهای قدیمی تحت اثر بارهایرفت و برگشتی و یکطرفه
سال 1386
ارائه شده در سومین کنگره ملی مهندسی عمران
Damage Assessment of Beams of Aging Concrete Buildings Reinforced by Plain
سال 1387
ارائه شده در چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
آنالیز شکنندگی لرزه ای برای ساختمان های بتن مسلح متداول
سال 1387
ارائه شده در چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
شبیه سازی رفتار تیرهای بتنی مسلح به میلگرد ساده
سال 1387
ارائه شده در چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
مطالعه پارامتری بازتوزیع لنگر در طراحی لرزه ای ساختمان های بتن مسلح
سال 1387
ارائه شده در چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
بررسی اثرات دور پیچFRP بر روی رفتار لغزش-پیوستگی میلگرد با بتن
سال 1388
ارائه شده در هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
بررسی آزمایشگاهی- تحلیلی رفتار لرزه ای دیوارهای آجری با مقاومت برشی ضعیف
سال 1388
ارائه شده در هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
مدلسازی عددی و بررسی تأثیرات میانقابهای آجری بر رفتار قابهای خمشی بتن مسلح
سال 1388
ارائه شده در هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
اثر باز توزیع لنگر بر ایمنی در طراحی لرزه ای سازه های بتن مسلح
سال 1388
ارائه شده در اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
مقایسه نتایج رفتار میانقابهای آجری در دو حالت مدلسازی اجزاء محدود و مدلسازی با المان معادل فشاری در قابهای خمشی بتن مسلح
سال 1388
ارائه شده در اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
تحلیل غیرخطی یک پل قوسی بتنی غیر مسلح دو دهانه بیست متری تحت اثر بارهای استاتیکی
سال 1391
ارائه شده در نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
آنالیز شکنندگی لرزه ای برای ساختمان های بتن مسلح متداول
سال 1391
ارائه شده در نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
Dynamic load testing and FE model updating based on frequency response of a plain concrete arch bridge
سال 1391
ارائه شده در نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
مروری بر معیارهای طراحی لرزهای ساختمان-های بتنی براساس عملکرد
سال 1391
ارائه شده در چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران
تخمین میزان میرایی پلهای قوسی بتنی غیرمسلح با استفاده ازتحلیل دینامیکی
سال 1391
ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
Seismic assessment of twenty-meter spans plain concrete arch bridge
سال 1391
ارائه شده در چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
بررسی عملکرد لرزه ایی سیستم خودبرگرداننده و اتلاف گرهای انرژی در دیوار هایی با رفتار گهواره ایی
سال 1391
ارائه شده در دومین کنفرانس ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
شبیه سازی رفتارگهواره ای مقید برای ستونهای بتنی مسلح به میلگرد ساده تحت بارافزاینده ی جانبی
سال 1392
ارائه شده در هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
بررسی رفتار دینامیکی پل قوسی بتنی غیرمسلح اکبرآباد تحت اثر حرکت قطارهای با سرعت بالا
سال 1393
ارائه شده در اولین همایش ملی راه آهن سریع السیر در ایران
بررسی رفتار دینامیکی پل قوسی بتنی غیر مسلح اکبر آباد ناشی از تحریکات لرزه ای
سال 1392
ارائه شده در سومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
بررسی اثر تعداد دهانه بر ظرفیت استاتیکی پلهای قوسی بتنی غیرمسلح
سال 1392
ارائه شده در کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
کاربرد بتن الیافی در جایگزینی تسلیحات متداول در پوششهای قطعات پیش ساخته ی تونلهای حفاری شده با دستگاه TBM
سال 1393
ارائه شده در پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
بررسی آزمایشگاهی و مقایسه رفتار فشاری بتن الیافی هیبریدی با بتن الیافی
سال 1393
ارائه شده در همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
مطالعه آزمایشگاهی رفتار میانقاب های مصالح بناییدارای بازشودر ساختمان های بتن مسلح موجود
سال 1394
ارائه شده در دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
بررسی آزمایشگاهی و مقایسه رفتار کششی غیر مستقیم بتن الیافی هیبریدی با بتن الیافی
سال 1394
ارائه شده در اولین همایش ملی توسعه پایدار شهری
تقویت لرزه ای اتصال تیر به ستون خارجی مسلح به آرماتور ساده توسط نبشیهای پیش تنیده
سال 1394
ارائه شده در همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
بررسی آزمایشگاهی اثر بار محوری بر رفتار لرزه ای اتصالات خارجی تیر به ستون بتنی مسلح به میلگرد ساده
سال 1394
ارائه شده در هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
اهمیت ابزارهای فولادی هلیکس گونه در طراحی اتصالات شکل پذیر بتنی
سال 1374
ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
بررسی آزمایشگاهی رفتار رفت و برگشتی قاب خمشی بتن آرمه با شکل پذیری متوسط
سال 1402
ارائه شده در هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سازه و زلزله
نقدی بر ضوابط آیین نامه ای قابهای خمشی بتن آرمه با شکل پذیری متوسط
سال 1402
ارائه شده در هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سازه و زلزله
بهبود رفتار لرزه ای قاب های خمشی بتن آرمه با اعمال محدودیت نسبت ارتفاع تیر به پهنای ستون در اتصالات
سال 1402
ارائه شده در پانزدهمین کنفرانس ملی بتن و بیست و یکمین همایش روز بتن، بزرگداشت استاد احمد حامی
موانع دستیابی به ساز و کار تسلیم ایده آل لرزه ای در قابهای خمشی بتن آرمه
سال 1402
ارائه شده در سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
Numerical investigation of the application of FRP strip stirrups for reinforced concrete columns with circular cross-section
سال 1403
ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی تبادل اطلاعات علمی در زمینه مصالح و سازه های بتنی

مقالات محمدصادق معرفت در ژورنال های داخلی

ارزیابی آزمایشگاهی ستون های بتنی مسلح به میلگرد ساده تحت بارگذاری تناوبی جانبی
سال 1392
ارائه شده در فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز
دقت نتایج ظرفیت باربری شمع حاصل از اندازه گیری های دینامیکی بااستفاده از روش PDA
سال 1389
ارائه شده در مجله ی مهندسی عمران شریف
بررسی اثرات نسبت ابعاد و حجم تقریبی الیاف بر روی خصوصیات مکانیکی بتن مسلح شده با الیاف فولادی ترکیبی
سال 1397
ارائه شده در فصلنامه رویکردهای نوین در مهندسی عمران
Seismic Assessment of Six-Meter Spans Plain Concrete Arch Bridge
سال 1392
ارائه شده در فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله
ارزیابی آزمایشگاهی جزئیات جدید برای اتصال دال تخت پیش تنیده به ستون فولادی
سال 1400
ارائه شده در نشریه مهندسی سازه و ساخت
ارزیابی آزمایشگاهی ستون های بتن مسلح با میلگردهای ساده با انواع وصله های همپوشانی بهسازی شده به روش تسلیح گذاری در نزدیک سطح
سال 1398
ارائه شده در مجله ی مهندسی عمران شریف
بررسی اثر تعداد دهانه بر ظرفیت استاتیکی پل های قوسی بتنی غیرمسلح با دهانه ۶ متری
سال 1394
ارائه شده در مجله تحقیقات بتن
مقاوم سازی خمشی ستون های بتن مسلح قدیمی با میلگردهای GFRP یا فولادی کارگذاری شده در نزدیک سطح
سال 1397
ارائه شده در مجله تحقیقات بتن