جعفر رجبلو | سیویلیکا

جعفر رجبلو

معرفی

استان
تهران
شهر
تهران

مقالات جعفر رجبلو در کنفرانس های داخلی

بررسی مقایسه ای مراتب هستی شناختی در اوپانیشادها و فصوص الحکم
سال 1402
ارائه شده در اولین همایش بین المللی علوم سیاسی، حقوق و حوزه های دینی و مذهبی با رویکرد نگاهی به آینده
تورات عامل نژادپرستی یهود یا نژادپرستی یهود عامل تحریف تورات؟
سال 1402
ارائه شده در اولین همایش بین المللی علوم سیاسی، حقوق و حوزه های دینی و مذهبی با رویکرد نگاهی به آینده
بازتاب اندیشه ثنویت در آثار فرق پژوهان و متکلمان مسلمان تا قرن هشتم هجری
سال 1402
ارائه شده در اولین همایش بین المللی علوم سیاسی، حقوق و حوزه های دینی و مذهبی با رویکرد نگاهی به آینده
نقش ذات گرایی عرفانی در گسترش مسیحیت تبشیری
سال 1402
ارائه شده در اولین همایش بین المللی علوم سیاسی، حقوق و حوزه های دینی و مذهبی با رویکرد نگاهی به آینده
رویکرد نوین قانونگذاری در خصوص صلاحیت رسیدگی به جرایم سایبری
سال 1402
ارائه شده در اولین همایش بین المللی علوم سیاسی، حقوق و حوزه های دینی و مذهبی با رویکرد نگاهی به آینده
بیانیه گام دوم انقلاب و نقش راهبردی ناجا در عرصه استقلال و آزادی - فصلنامه علمی پژوهشی مرکز مطالعات راهبردی دوره 8 - 1401 جعفر رجبلو (علمی-پژوهشی) doi: 20.1001.1.25381946./SSJ.2023.100981
سال 1401
نقش سرمایه اجتماعی پلیس در تعامل با شهروندان برای برقراری نظم و امنیت - فصلنامه دانش انتظامی پلیس پایتخت-بهار 1400- سال 14،شماره 48- ص 137-160 -جعفر رجبلو http://tehran.jrl.police.ir/article_97810.html
سال 1400
بررسی عوامل موثر در گرایش نوجوانان به مصرف مواد مخدر و راه های پیشگیری از آن-دوره 9، شماره 17 - شماره پیاپی 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 35-64- جعفر رجبلو
سال 1399
تاثیر فیلترینگ پیام رسانهای داخلی و خارجی بر اعتماد اجتماعی بین شهروندان شهر تهران - فصلنامه دانش انتظامی پلیس پایتخت-تابستان 1399- سال 13،شماره 45- ص 145-91 جعفر رجبلو
سال 1399
بررسی میزان مشارکت سیاسی شهروندان تهرانی با تاکید بر مولفه های سرمایه اجتماعی- فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش اجتماعی- دوره 11، شماره 45، زمستان 1398، صفحه 149-168 - جعفر رجبلو - (علمی-پژوهشی) https://jsr.roudehen.iau.ir/article_1684.html
سال 1398
بررسی جامعه شناختی فساد اقتصادی- فصلنامه دانش انتظامی پلیس پایتخت-بهار 1398- سال دوازدهم شماره 40- صفحه 1-20- جعفر رجبلو http://tehran.jrl.police.ir/article_92516.html
سال 1398
بررسی قشربندی اجتماعی جامعه ایران دردروره پهلوی و پیامدهای امنیتی آن - فصلنامه مطالعات تاریخ انتظامی –بهار1397- دوره پنجم شماره 16-صفحه 69-96- جعفر رجبلو doi:20.1001.1.23833637.1397.5.16.4.7
سال 1397
بررسی نقش ساختار سازمانی و مهارتهای ارتباطی در پیش بینی رضایت شغلی گارکنان انتظامی تهران بزرگ – فصلنامه دانش انتظامی پلیس پایتخت-زمستان 1397- سال11، شماره 39- ص 8-23 - جعفر رجبلو
سال 1397
تاثیر مشارکت گروه های خاص بر برخی از مولفه های پیش زمینه امنیت اجتماعی (مطالعه موردی منطقه 17 شهر تهران )- فصلنامه دانش انتظامی پلیس پایتخت-پاییز 1397- سال 11 شماره 38- صفحه 8-36- جعفر رجبلو
سال 1397
بررسی تاثیر انتخابات ریاست جمهوری یازدهم بر احساس امنیت شهروندان شهر تهران- فصلنامه دانش انتظامی پلیس پایتخت-بهار 1397- سال یازدهم شماره 36- صفحه 98-125- جعفر رجبلو http://tehran.jrl.police.ir/article_19398.html
سال 1397
نظریه نظام جهانی در اندیشه و آرای والرشتاین- فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش اجتماعی –زمستان 1396- دوره 10 شماره 37-صفحه 47-63 - جعفر رجبلو (علمی-پژوهشی) https://jsr.roudehen.iau.ir/article_1216.html
سال 1396
درآمدی بر مفهوم و مولفه های مکتب انتظامی امنیتی - فصلنامه علمی پژوهشی مرکز مطالعات راهبردی شماره 1، پاییز 1395، صفحه 65- 84 - علی ثابت، جعفر رجبلو (علمی-پژوهشی) http://ssj.jrl.police.ir/article_95998.html
سال 1395
تحلیل جامعه شناختی نگرش مردم نسبت به مهاجران خارجی - فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات جامعه شناختی ایران -پاییز 1393- سال چهارم شماره 14- صفحه 45تا 58- جعفر رجبلو (علمی-پژوهشی) https://ssi.ctb.iau.ir/article_523116.html
سال 1393

مقالات جعفر رجبلو در ژورنال های داخلی

درآمدی بر مفهوم و مولفه های مکتب انتظامی- امنیتی
سال 1395
ارائه شده در فصلنامه علمی مطالعات راهبردی ناجا
نقش استقلال و آزادی در سپهر بیانیه گام دوم انقلاب
سال 1402
ارائه شده در فصلنامه علمی مطالعات راهبردی ناجا
تدبیر و انتظام ملی
سال 1401
ارائه شده در فصلنامه علمی مطالعات راهبردی ناجا
بررسی اثربخشی به کارگیری پلیس افتخاری در ماموریت های فرماندهی انتظامی ج .ا.ا -(علمی پژوهشی)-فصلنامه منابع انسانی ناجا- 1402 doi: 10.22034/PHR.2023.1276634.1351 http://phr.jrl.police.ir/article_102233.html
سال 1402
مدل مفهومی راهبردی اشراف اطلاعاتی فراجا در فضای حقیقی و سایبری-فصلنامه علمی پژوهشی مرکز مطالعات راهبردی-زمستان 1402(علمی پژوهشی)-doi: 20.1001.1.25381946./SSJ.2023.101973 (1402) - http://ssj.jrl.police.ir/article_101973.html
سال 1402
شناسایی راهکارهای پیشگیرانه کاهش خشونت علیه کارکنان دریابانی بوشهر(مقاله علمی پژوهشی)-1402-فصلنامه علمی پژوهشی نظارت و بازرسی http://si.jrl.police.ir/article_102174.html#:~:text=10.22034/SI.2024.102174 doi: 10.22034/SI.2024.102174
سال 1402
امکان سنجی اجرای سیاستهای حمایتی از هنرمندان ذیل ساختارهای موجود(مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی)
سال 1402

طرح های پژوهشی جعفر رجبلو

بررسی روند رشد موالید، ازدواج و طلاق در ایران (چالش ها و راهکارها)
سال 1389
ارائه شده در مرکز پژوهشهای مجلس
"مدخلی بر مفهوم شناسی انتظام ملی (محیط شناسی انتظام معرفتی)"مرکز مطالعات راهبردی -سال ششم-زمستان1399- علی ثابت - جعفر رجبلو
سال 1399
"اصول و قواعد راهبرد دفاعی "مرکز مطالعات راهبردی -سال ششم-اسفند 1399
سال 1399
"مدخلی بر مفهوم ومعنا شناسی الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت(لایه های جهت ساز))"-مرکز مطالعات راهبردی –اذر 1397
سال 1397
"درآمدی بر مبانی اندیشه های دفاعی–امنیتی فرماندهی معظم کل قوا (مد)"- مرکز مطالعات راهبردی -تابستان 1397
سال 1397

تالیفات جعفر رجبلو

مدیریت تحلیل اطلاعات(انتشارات امین)
1402 - فارسی
"هنر تحریمها نگاهی از درون میدان"(تلخیص )-مهر 1399(مرکزمطالعات راهبردی)
1399 - فارسی
نظریه های بنیانی در سرمایه انسانی با نگرشی بر علوم اجتماعی و علوم مدیریت(انتشارات جامعه پژوهان)
1398 - فارسی
درآمدی بر مبانی ارتباطات انسانی(انتشارات نیلبرگ)
-1394 - فارسی

سوابق حضور جعفر رجبلو در دوره ها و کارگاههای تخصصی

دوره تربیت مدرس درس نظریه پردازی - دبیرخانه فرادستگاهی نظریه پردازی
(1400)
کارگاه پایش وارزیابی اسناد راهبردی - مرکز مطالعات راهبردی
(1396)
کارگاه آموزشی تحلیل اسناد راهبردی - مرکز مطالعات راهبردی
(1396)
کارگاه فرهنگی اجتماعی آینده پژوهی - معاونت اموزش وتربیت
(1394)
کارگاه اموزشی مدیریت اجرایی - انجمن مدیریت اجرایی ایران
(1391)
کارگاه اموزشی کاربردGIS دربرنامه ریزی اقتصادی،اجتماعی و شهری - دانشگاه شهید بهشتی
(1390)
کارگاه اموزشی مدیریت استراتژیک - وزارت علوم
(1390)