آقای دکتر Mehdi Behfar

Dr. Mehdi Behfar

Associate Professor, Urmia University, Urmia, Iran

Researcher ID: (474194)

10
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers