آقای دکتر Akbar Tayebi

Dr. Akbar Tayebi

Professor, Department of Mathematics, University of Qom, Qom, Iran

Researcher ID: (474837)

4
37
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers