محمد شبانی | سیویلیکا

دکتر محمد شبانی

دانشیار فیزیولوژی ورزش، گروه علوم ورزشی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی محمد شبانی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • فصلنامه مطالعات نوین در متابولیسم ورزش و فعالیت بدنی (هیات تحریریه)

سمتهای علمی و اجرایی محمد شبانی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه بجنورد (عضو هیات علمی)

مقالات محمد شبانی در کنفرانس های داخلی

تحلیل عاملی موانع حمایت ورزشی شرکت ها(خصوصی و دولتی) در استان خراسان شمالی
سال 1390
ارائه شده در ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
مقایسه تراکم و محتوای مواد معدنی استخوان زنان فعال ( ناجیان غریق) و غیر فعال
سال 1395
ارائه شده در نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
تعیین میزان کایفوز سینه ای و لوردوز کمری کارکنان مرد 36 تا 62 ساله دانشگاه آزاد واحد کاشمر و ارتباط آن با برخی عادات روزانه
سال 1397
ارائه شده در چهارمین همایش ملی کاربرد علوم ورزشی در توسعه تربیت بدنی و ورزش قهرمانی

مقالات محمد شبانی در ژورنال های داخلی

مقایسه تراکم و محتوای مواد معدنی استخوان زنان فعال (ناجیان غریق) و غیرفعال
سال 1395
ارائه شده در فصلنامه مطالعات تربیت بدنی و علوم ورزشی
اثر خستگی موضعی بر تعادل ایستا و پویای افراد ورزشکار با و بدون درد کشککی رانی
سال 1390
ارائه شده در دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی
مقایسه هزینه انرژی و کارایی دوچرخه سواری در دوچرخه سواران حرفه ای و آماتور
سال 1390
ارائه شده در فصلنامه فیزیولوژی ورزشی
تاثیر 8 هفته تمرینات سرعتی تکراری در شرایط هایپوکسی و نورموکسی بر فاکتور رشد اندوتلیال عروقی شناگران
سال 1398
ارائه شده در فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش