منصور اسفندیاری بیات | سیویلیکا

دکتر منصور اسفندیاری بیات

دکتری

معرفی

علاقه مند به حوزه مهندسی آب و هیدرولوژی

استان
فارس
شهر
شیراز
تلفن
071-32286805
آدرس
شیراز

عضویت منصور اسفندیاری بیات در مجامع و انجمنهای علمی

  • Member of Western Sydney University Alumni Association
  • Member of Shiraz University Alumni Association
  • Member of UNESCO-IHE Alumni Association
  • Member of Iranian Watershed management Association
  • Member of Iranian Water and Irrigation Association

سمتهای علمی و اجرایی منصور اسفندیاری بیات در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس (عضو هیات علمی)

مقالات بین المللی منصور اسفندیاری بیات

Esfandiari Baiat, M., 2014. Recharging groundwater using floodwater through floodwater spreading system is a simple and economical method for supplying water in peri-urban and rural areas. Proceedings of the International Conference on Peri-Urban Landscapes: Water, Food and Environmental Security, 8-10 July, Sydney, Australia.
Esfandiari Baiat, M., Barzegar, Z., Yousefi, L. and Maheshwari, B., 2012. Urbanisation and Its Effects on Water, Food Security and Energy Needs in Iran: A Case Study of City of Shiraz. Proceedings of the International Workshop on Urbanization of Peri-urban Regions: Challenges and Opportunities for Security of Water, Food and Liveability of Future C
. Taghikhani, E., Pakparvar, M., Khosroshahi, M. and Esfandiari Baiat, M., 2008. Evaluating trend, dimensions and causes of flood aggravation in Maharloo catchment by hydrologic and remote sensing studies. Proceedings of the 28th EARSeL Symposium: Remote Sensing for a Changing Europe, 2-5 June, ITU, Istanbul, Turkey. (2008)
Zarei, G., Karimi, A.M. and Esfandiari Baiat, M., 2004. Water conservation and drip irrigation in Iran. Presented at D-8 commission seminar, 26-28 April, Islamabad, Pakistan. (2004)
Esfandiari Baiat, M. and Maheshwari, B.L., 2001. Field evaluation of furrow irrigation models. Journal of Agricultural Engineering Research, 79(4), 459-479.
Esfandiari Baiat, M. and Maheshwari, B.L., 2000. Sensitivity of a furrow irrigation model to input parameters. Agricultural Engineering Journal,9(374): 117-128.
Esfandiari Baiat, M. and Maheshwari, B.L., 2000. Variation of shape factor values in furrows on cracking clay and sandy soils. Proceedings of Irrigation Association of Australia National Conference and Exhibition. 23-25 May, Melbourne, Australia, 348-357. (2000)
Esfandiari Baiat, M. and Maheshwari, B.L., 1998. Suitability of selected flow equations and variation of Manning n in furrow irrigation. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, vol. 124(2), 89-95
Maheshwari, B.L. and Esfandiari Baiat, M., 1998. Discussion on volume balance irrigation advance equation: variation of surface shape factor. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 322-323.
Esfandiari Baiat, M. and Maheshwari, B.L., 1998. Prediction accuracy of selected furrow irrigation models. Proceedings of Irrigation Association of Australia National Conference and Exhibition. 19-21 May, Brisbane, Australia, 389-397. (1998)
Esfandiari Baiat, M. and Maheshwari, B.L., 1997. Application of the optimization method for estimation infiltration characteristics in furrow irrigation and its comparison with other methods. Agricultural Water Management, 34, 169-185.
Esfandiari Baiat, M., Maheshwari, B.L. and Cornish, P.S., 1997. Estimating recession times in furrows with small longitudinal slope on a clayey soil. Agricultural Water Management, 34, 187-193.
Esfandiari Baiat, M. and Maheshwari, B.L., 1997. Field values of the shape factor for estimating surface storage in furrows on a clayey soil. Irrigation Science, 17, 157-161.
Esfandiari Baiat, M. and Maheshwari, B.L., 1997. Hydraulic resistance and overland flow equations in furrow irrigation. Proceedings of the joint International Conference on Agricultural Engineering & Technology. 15-18 Dec., Dhaka, Bangladesh, Volume II, 503-517. (1997)
Esfandiari Baiat, M. and Maheshwari, B.L., 1996. Mathematical modeling of furrow irrigation. In: Proceedings of the Sixth International Conference on Computers in Agriculture. 10-14 June, Cancun, Mexico, 1002-1012. (1996)

مقالات منصور اسفندیاری بیات در کنفرانس های داخلی

شبیهسازی پاسخ حوضه با استفاده از مدل های بارش-رواناب AWBMوSacramento(مطالعه موردی : حوضه معرف اروان)
سال 1389
ارائه شده در دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
ارزیابی روش های مختلف برآورد تبخیرو تعرق پتانسیل در ایستگاه سینوپتیک نائین
سال 1391
ارائه شده در اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
بررسی تغییرات کیفی آب های زیرزمینی از لحاظ شرب (مطالعه موردی: آبخوان دشت داریان فارس)
سال 1391
ارائه شده در دومین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار
مقایسه کیفیت آب های زیرزمینی از لحاظ شرب، بر اساس دیاگرام شولر و استاندارد مهندسی آب کشور (مطالعه موردی آبخوان دشت داریان فارس)
سال 1391
ارائه شده در دومین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار
پیش بینی و پهنه بندی خشکسالی تحت شرایط تغییر اقلیم در استان فارس
سال 1395
ارائه شده در سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
تامین آب مورد نیاز توسعه باغات دیم و فضای سبز شهرستان فیروزآباد و فضای سبز منازل مسکونی با جمع آوری آب باران از پشت بام ها و استفاده از فاضلاب شهری
سال 1399
ارائه شده در نهمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران
تامین آب مورد نیاز فضای سبز شهر شیراز، فضای سبز منازل مسکونی و ساختمان های اداری با جمع آوری آب باران از پشت بام منازل، استفاده از فاضلاب شهری و رواناب های حاصله از دره های اطراف شهر
سال 1399
ارائه شده در نهمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران
پایش كمیت و كیفیت منابع آب زیرزمینی در منطقه درزوسایبان لارستان
سال 1399
ارائه شده در نهمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران
ارزیابی تاثیر رسوبات سیلاب روی نفوذپذیری بستر در گوراب ها
سال 1400
ارائه شده در یازدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
تاثیر تسطیح لیزری برکارآیی آبیاری و عملکرد محصول گندم در دشت داراب
سال 1400
ارائه شده در یازدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
ارزیابی تاثیر تسطیح لیزری بر روی عملکرد محصول گندم و کارآیی آبیاری دردشت رشمیجان مرودشت
سال 1400
ارائه شده در یازدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
راهکارهای احیای روستاها در ایران
سال 1401
ارائه شده در پنجمین کنگره بین المللی علوم و صنایع غذایی، کشاورزی و امنیت غذایی
Laser land leveling: A green method to mitigate the water crisis in the I.R. of Iran
سال 1401
ارائه شده در پنجمین کنگره بین المللی علوم و صنایع غذایی، کشاورزی و امنیت غذایی
مهار بحران آب در ایران
سال 1401
ارائه شده در پنجمین کنگره بین المللی علوم و صنایع غذایی، کشاورزی و امنیت غذایی
Zaherpour, F., and Esfandiari Baiat, M. 2016. Prediction and scaling of drought under climate change condition in Fars Province (in Persian). Proceedings of the 3th Conference on development and extension of agriculture sciences, natural resources and environment of Iran. (2016)
سال 2016
Boron, M., Esfandiari Baiat, M., and Kayanfard, M.M. 2012. Evaluation of different methods of estimation of potential evapotranspiration in Naian Station (in Persian). Proceedings of the 1th National Conference on Desert. (2012)
سال 2012
Rozitalab, M, Esfandiari Baiat, M., and Mohammadnia, M. 2012. Investigation of changes of quality of groundwater for drinking, case study: Darian aquifer in Fars Province (in Persian). Proceedings of the 2th National Conference on health, environment and sustainable development (2012)
سال 2012
Rozitalab, M, Esfandiari Baiat, M., and Mohammadnia, M. 2012. Comparison of quality of groundwater for drinking based on Shoular diagram and engineering water standard of country, case study: Darian aquifer in Fars Province (in Persian). Proceedings of the 2th National Conference on health, environment and sustainable development. (2012)
سال 2012
Farzadian, A., Esfandiari Baiat, M., Bazrafshan, F. and Falamarzi, Y. 2010. Simulation of response of watershed using Sacramento and AWBM Rainfall-Runoff models, Case Study: Arvan Watershed (in Persian). Proceedings of the 2th National Conference of integrated management of water resources 12p (2010)
سال 2010
Esfandiari Baiat, M., Mousavi, M., Sharoghni, M. and Alizadeh, O., 2009. Laser land leveling and its benefits for the farmers (in Persian). Proceedings of the National Drought Seminar, Issues and Mitigation. 13-14 May, Agriculture College, Shiraz University, Shiraz, I.R. of Iran. (2009)
سال 2009
Esfandiari Baiat, M., 2008. Improving irrigation efficiencies by laser land leveling (in Persian). Proceedings of the 2nd Seminar on Improving and Rehabilitation of Surface Irrigation Systems, 22 May, Karaj, I.R. of Iran, 207-219. (2008)
سال 2008
Esfandiari Baiat, M., Rousta, M.J., Poushpas, E. and Kashavarz, H., 2008. Study the effects of application of different amounts of superabsorbant polymer (A-200) and different irrigation periods on yield of wheat (in Persian). Proceedings of the National Conference on Agriculture, Pests and Plant Diseases, 24-25 Dec., Islamic Azad University-Arsenj
سال 2008
Sabokrouh, M.A., Rostami Ravari, A., Esfandiari Baiat, M. and Boustani, F., 2008. Determination of flow pattern on the physical model of the weir of Salman Farsi Dam (in Persian). Proceedings of the Regional Conference on hydraulic modeling construction and its application in water engineering, March., Islamic Azad University-Marvdasht branch, Youn
سال 2008
Taghikhani, E., Esfandiari Baiat, M., Pakparvar, M., and Khosroshahi, M., 2008. Study the variations of landuse in subcatchments of Nahr Azam, Dry and Rahdar in Maharloo catchment by GIS and RS (in Persian). Proceedings of the Regional Conference on hydraulic modeling construction and its application in water engineering, March., Islamic Azad Unive
سال 2008
Esfandiari Baiat, M., 2007. Water and its role in providing of country food security (in Persian). Proceedings of the 4th National Workshap on Sustainable Management of Marginal Drylands (SUMAMAD), 14-15 Aug., Kowsar Research Station, Gareh-Bygone, Fasa, Shiraz, I.R. of Iran. (2007)
سال 2007
. Mazarei, M.I., Esfandiari Baiat, M. and Alizadeh, O., 2007. Study the effects of floodwater spreading on soil fertilities in Dorz–Sayban aquifer management station at Larestan (in Persian). Proceedings of the first Regional Conference on Groundwater, 8 Nov., Islamic Azad University-Behbahan branch, Behbahan, I.R. of Iran. (2007)
سال 2007
Esfandiari Baiat, M. and Rahbar, G., 2004. Monitoring of inflow and outflow rate from Kaftari artificial recharge of groundwater system in Dorz-Sayban Region in Southeastern Iran. Proceedings of the Regional Workshop on Management of Aquifer Recharge and Water Harvesting in Arid and Semi-arid Regions of Asia, 27th November-1st December, Yazd, I.R.
سال 2004
Esfandiari Baiat, M., 2004. Introduction of laser land leveling technology to Iranian farmers (in Persian). Proceedings of the National Conference on Watershed and Soil & Water Management, 9-10 May, Kerman, I.R. of Iran. (2004)
سال 2004

مقالات منصور اسفندیاری بیات در ژورنال های داخلی

Hasheminejad, S.M., Alizadeh, O., Amiri, B., Barzegari, M. and Esfandiari Baiat, M., 2017.The effects of drought Stress and different sowing date on some quantitative and qualitative characteristics of three corn hybrids (Zea mays L.) in the region of north of Khuzestan. Journal of Agronomy and Plant Breeding, Vol. 13, Issue 2, 15-27.
سال 2017
Esfandiari Baiat, M. and Maheshwari, B.L., 2008. Variation of shape factor values during furrow irrigation. Journal of Water Management, vol. 1(No.1), 19-42.
سال 2008
Esfandiari Baiat, M. and Rahbar, G., 2008. Variations in the final infiltration rate of the kaftari floodwater spreading system after four years of operation. Journal of Water Management, vol. 1(No.1), 1-18.
سال 2008

طرح های پژوهشی منصور اسفندیاری بیات

بررسی بازده پخش سیلاب درزوسایبان لار در تغذیه سفره آب زیرزمینی منطقه
سال 1394
ارائه شده در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
ارزیابی تاثیر رسوبات سیلاب روی نفوذپذیری بستر در گوراب ها
سال 1390
ارائه شده در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
گزارش اجمالی از وضعیت منابع آب استان فارس با محوریت بخش کشاورزی : دورنمای پیشنهادی تا پایان برنامه چهارم توسعه
سال 1382
ارائه شده در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
Effect of laser leveling on irrigation performance and wheat yield in Darab Plain
سال 1389
Introduction of laser land leveling technology to Iranian farmers.
سال 1382

یادداشت علمی منصور اسفندیاری بیات

ضرورت تحول کمی و کیفی در آموزش و پرورش کشور
سال 1402
ایجاد اشتغال برای جوانان یک ضرورت برای حفظ امنیت ملی کشور
سال 1402
حفظ روستاها یک ضرورت برای امنیت ملی ایران
سال 1402
ضرورت آموزش رسمی مسایل محیط زیست در مدارس و دانشگاه های ایران
سال 1402
ضرورت بازنگری در سیاست گذاریها در بخش کشاورزی در ایران
سال 1402
ضرورت جلوگیری استفاده از منابع آب زیرزمینی آهکی در مواردی به غیر از آشامیدن
سال 1402
ضرورت تغییرکاربری اراضی شیب دار از غلات و حبوبات دیم به باغات مثمر دیم درکشور
سال 1402
ضرورت تشکیل انجمن گیاهپزشکی در استان های کشور جهت نظارت بر تولید محصولات کشاورزی سالم
سال 1402
ضرورت بازنگری در مدیریت منابع آب کشور
سال 1402

یادداشت علمی منصور اسفندیاری بیات

ضرورت تحول کمی و کیفی در آموزش و پرورش کشور
سال 1402
ایجاد اشتغال برای جوانان یک ضرورت برای حفظ امنیت ملی کشور
سال 1402
حفظ روستاها یک ضرورت برای امنیت ملی ایران
سال 1402
ضرورت آموزش رسمی مسایل محیط زیست در مدارس و دانشگاه های ایران
سال 1402
ضرورت بازنگری در سیاست گذاریها در بخش کشاورزی در ایران
سال 1402
ضرورت جلوگیری استفاده از منابع آب زیرزمینی آهکی در مواردی به غیر از آشامیدن
سال 1402
ضرورت تغییرکاربری اراضی شیب دار از غلات و حبوبات دیم به باغات مثمر دیم درکشور
سال 1402
ضرورت تشکیل انجمن گیاهپزشکی در استان های کشور جهت نظارت بر تولید محصولات کشاورزی سالم
سال 1402
ضرورت بازنگری در مدیریت منابع آب کشور
سال 1402

تالیفات منصور اسفندیاری بیات

Esfandiar Baiat, M., Kowsar, S.A., Salehi, M., and Zafarnejad, F. 2019. Ebook. 4 chalenges & 4 prorities (in Persian). 105 p(Ebook)
2019 - فارسی
Esfandiari Baiat, M., 2017. Laser comes to help farmers. In Laser scientific Magazine, Tehran, Iran 1(5) P. 14-16.(. In Laser scientific Magazine, Tehran, Iran 1(5) P. 14-16.)
2017 - فارسی
Esfandiari Baiat, M. and Mohammadnia, M., 2014. Gareh Bygone Plain, Iran. Pages 34-35, in: R. Thomas, N. Stewart, and T. Schaaf, (eds.), Dryland, Sustaining Livelihood and ConservingEcosystem Services. The United Nations University, 46 p.(The United Nations University)
2014 - انگلیسی
Esfandiari Baiat, M., Barzegar, Z., Yousefi, L. and Maheshwari, B., 2014. Urbanisation and Its Effects on Water, Food Security and Energy Needs in Iran: A Case Study of City of Shiraz. Chapter 8, Pages 101-112, in: B. Maheshwari, R. Purohit, H. Malano, V.P. Singh and P. Amerasinghe, (eds.), The Secu(Springer Publisher, Dordrecht, 489 p.)
2014 - انگلیسی
Esfandiari Baiat, M., Mohammadnia, M. and Ravanbakhsh, M.H., 2014. AQUITOPIA (An Aquifer Management-based Utopia) Gareh Bygone Plain, I.R. Iran. Section 6, Pages 98-121, in: Schaaf, T., Cardenas, M.R. and Lee, C. (eds.), Innovative Ways for A Sustainable Use of Drylands. UNESCO, Paris, 184p.(UNESCO, Paris, 184p.)
2014 - انگلیسی
Esfandiari Baiat, M.,and Hashmati, F. 2010. Effect of laser leveling on irrigation performance and wheat yield in Darab Plain. Final report of research project, Ministry of Jihad-e-Agriculture. Research, Education and Extension Organization. Soil Conservation and Watershed Management Research Center(Ministry of Jihad-e-Agriculture. Research, Education and Extension Organization. Soil Conservation a)
2010 - فارسی
Esfandiari Baiat, M., 2010. Laser land leveling: A Green Method to Mitigate the Water Crisis in the I.R. of Iran. In the best practices database in improving the living environment, UN-Habitat 4p.(UN-Habitat)
2010 - انگلیسی
Esfandiari Baiat, M., and Rahbar, G.R., 2009. Evaluation of effect of flood sediments on bed infiltration in recharge basins. Final report of research project No. S79-0510321000-02., Ministry of Jihad-e-Agriculture. Research, Education and Extension Organization. Soil Conservation and Watershed Mana(Ministry of Jihad-e-Agriculture. Research, Education and Extension Organization. Soil Conservation a)
2009 - فارسی
Esfandiari Baiat, M., and Rahbar, G.R., 2008. Survey of the efficiency of Dorz-Sayban Lar floodwater spreading in the recharge of regional groundwater. Final report of research project No. S79-0510321000-03., Ministry of Jihad-e-Agriculture. Research, Education and Extension Organization. Soil Conse(Ministry of Jihad-e-Agriculture. Research, Education and Extension Organization. Soil Conservation a)
2008 - فارسی
Esfandiari Baiat, M., Azadi, A.R., Aboupour, B., Heidari, F., Khoshnami, M.R., Dehghanian, A., Rashidi, H., Zarianbal, A.A., Sharafi, M.J., Abasi, F., Abdoullahi, H. and Ghasemi, M.M., 2008. Deliberation and Expedience Against Agricultural Water Crisis of Fars Province (in Persian). Expertness Comm(Publishing section of Fars Jihad-e-Agriculture Organization, Shiraz, 183p)
2008 - فارسی
Kowsar, S.A., Esfandiari Baiat, M., Adelpoor, A., Dehghni, M.R., Ghahari, G.R., Hasanshahi, H., Hashemi, H., Kompani-Zare, M., Mohammadnia, M., Nejabat, M., Pakparvar, M., Rahbar, G.R., Roosta, M.J., Sufi, M. and Vali, A., 2008. Gareh Bygone Plain I.R. Iran. Chapter 4, Pages 105-125, in: Lee, C. and(UNESCO, Paris, 264p.)
2008 - انگلیسی
Esfandiari Baiat, M., 2007. Improving yield of products by laser land levelling. In Extension Magazine of message of Jihad-e-Agriculture, Ministry of Jihad-e-Agriculture, Tehran, Iran No. 61 P. 12-14.(. In Extension Magazine of message of Jihad-e-Agriculture, Ministry of Jihad-e-Agriculture, Tehran, )
2007 - فارسی
Esfandiari Baiat, M. and Rahbar, G., 2006. Monitoring of inflow and outflow rate from Kaftari artificial recharge of groundwater system in Dorz-Sayban Region in Southeastern Iran. Section 9, Pages 149-158, in: B. Neupane, R. Jayakumar, A. Salamat and A. Salih, (eds.), Management of Aquifer Recharge(Oxford & IBH Publishing Co. Pvt. Ltd., New Delhi)
2006 - انگلیسی
Esfandiari Baiat, M., Rahbar, G. and Pakparvar, M. 2006. Integrated aquifer management project in Fars Province (in Persian). Ministry of Jihad-e-Agriculture, Research, Education and Extension Organization, Fars Research Center for Agriculture and Natural Resources, Soil Conservation and Watershed M(Ministry of Jihad-e-Agriculture, Research, Education and Extension Organization, Fars Research Cente)
2006 - فارسی
Esfandiari Baiat, M. and Rahbar, G., 2006. Monitoring of inflow and outflow rate from Kaftari artificial recharge of groundwater system in Dorz-Sayban Region in Southeastern Iran. Section 9, Pages 149-158, in: B. Neupane, R. Jayakumar, A. Salamat and A. Salih, (eds.), Management of Aquifer Recharge(Oxford & IBH Publishing Co. Pvt. Ltd., New Delhi, 271 p.)
2006 - انگلیسی
Esfandiari Baiat, M., 2005. Progress report on national project of introduction of laser land leveling technology to Iranian farmers (in Persian). Ministry of Jihad-e-Agriculture, Research, Education and Extension Organization, Fars Research Center for Agriculture and Natural Resources, Soil Conserv(Ministry of Jihad-e-Agriculture, Research, Education and Extension Organization, Fars Research Cente)
2005 - فارسی
Esfandiari Baiat, M. and Rahbar, G., 2005. Aquifer recharge using a spreading system, Kaftari, I.R.Iran, pages 22 and 23 in booklet: Ian Gale (editor), Strategies for Managed Aquifer Recharge (MAR) in semi-arid areas. UNESCO, IHP, IAH and AIH, 30 p.(UNESCO, IHP, IAH and AIH)
2005 - انگلیسی
Esfandiari Baiat, M., Azadi, A. R., Ansarifard, S., Zarinbal, A. A., Sharafi, J., Salehi, V., Tabatabaii, S. M. R., Minadii far, A., Najati, M. H. and Nasimi, A., 2003. A brief report of water resources conditions in Fars Province with emphasis on agriculture sector (in Persian). Fars Jihad-e-Agricu(Fars Jihad-e-Agriculture Organization and Fars water Organization, Shiraz)
2003 - فارسی
Esfandiari Baiat, M., 2002. National project of introduction of laser land leveling technology to Iranian farmers (in Persian). Ministry of Jihad-e-Agriculture, Research, Education and Extension Organization, Fars Research Center for Agriculture and Natural Resources, Soil Conservation and Watershe(Ministry of Jihad-e-Agriculture, Research, Education and Extension Organization, Fars Research Cente)
2002 - فارسی
Esfandiari Baiat, M., 1997. Evaluation of furrow irrigation models for south-east Australia. Ph.D. thesis, University of Western Sydney, Australia, 420p.(University of Western Sydney)
1997 - انگلیسی
Esfandiari Baiat, M., 1989. Water distribution method, water control system and structures in Bura project. M.S. thesis, International Institute for Hydraulic and Environmental Engineering (I.H.E.), Delft, The Netherlands, 180p.(I.H.E)
1989 - انگلیسی
Esfandiari Baiat, M., Eluwa, O.C., Frank, C., Gomez, J., Shirzad, S., Sohrabi, R., Tamrat, Y. and Yahaya, B.B., 1988. Feasibility study of Bura irrigation project, Final Report, International Institute for Hydraulic and Environmental Engineering (I.H.E.), Delft, The Netherlands, 240p(International Institute for Hydraulic and Environmental Engineering (I.H.E.), Delft, The Netherlands)
1988 - انگلیسی

سوابق استادی منصور اسفندیاری بیات

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد
1377 - 1396
استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
1375 - 1388

تحصیلات منصور اسفندیاری بیات

دکتری تخصصی مهندسی هیدرولیک (آبیاری)
1372 - 1376

سوابق شغلی منصور اسفندیاری بیات

سایر سوابق استاد یار پژوهشی
1375 - 1388
تدریس دانشگاهی عضو هیات علمی
1377 - 1396

جوایز و افتخارات منصور اسفندیاری بیات

داش آموخته نمونه دانشگاه سیدنی غربی در کشور استرالیا
2017
کارشناس نمونه آب کشوری در وزارت جهاد کشاورزی در جشنواره ملی آب دانشگاه تهران
2010
دریافت تقدیر نامه از معاونت تحقیقات و آموزش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی بابت بنیان گذاری طرح ملی تحقیقاتی معرفی تکنولوژی تسطیح لیزری اراضی زراعی به کشاورزان درکشور
1386

سوابق حضور منصور اسفندیاری بیات در دوره ها و کارگاههای تخصصی

چهارمین کارگاه آموزشی ملی مدیریت پایدار اراضی حاشیه ای خشک - مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
(1391)
آشنایی با تسطیح لیزری اراضی زراعی - سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
(1386)
آشنایی با تسطیح لیزری اراضی زراعی - سازمان جهاد کشاورزی استان قم
(1385)
سومین کارگاه آموزشی ملی مدیریت پایدار اراضی حاشیه ای خشک - مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
(1385)
آشنایی با تسطیح لیزری اراضی زراعی - سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
(1384)
آشنایی با تسطیح لیزری اراضی زراعی - سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
(1383)
آشنایی با تسطیح لیزری اراضی زراعی - سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
(1383)
آشنایی با تسطیح لیزری اراضی زراعی - سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
(1383)

سایر موارد

بنیان گذار طرح ملی تحقیقاتی "معرفی تکنولوژی تسطیح لیزری اراضی زراعی به کشاورزان "در کشور
مدیر پروژه بین المللی (SUMAMAD) مدیریت پایدار اراضی حاشیه ای خشک از 2008 تا 2013 در ایران