آقای دکتر Ali Aali Anvari

Dr. Ali Aali Anvari

دانشیار دانشکده مهـندسـی گروه:مهندسی معدن دانشگاه کاشان

Researcher ID: (477893)

3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور