آقای دکتر Younes Zahedi

Dr. Younes Zahedi

دانشگاه محقق اردبیلی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (479811)

41
13
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers