آقای دکتر Farid Haghighatshoar

Dr. Farid Haghighatshoar

دانشگاه محقق اردبیلی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (479834)

6
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران