محسن ذبیحی | سیویلیکا

دکتر محسن ذبیحی

دانش‌آموخته دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری-آب، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس

معرفی


مقالات بین المللی محسن ذبیحی

"Spatial modelling of gully erosion in Mazandaran Province, northern Iran", Elsevier BV, (2018), Vol 161, No : 1-13
"Assessment of GIS-Based Machine Learning Algorithms for Spatial Modeling of Landslide Susceptibility: Case Study in Iran", Elsevier, (2018), Vol , No : 258-280
"Gully Erosion Modeling Using GIS-Based Data Mining Techniques in Northern Iran: A Comparison Between Boosted Regression Tree and Multivariate Adaptive Regression Spline", Springer International Publishing, (2018), Vol , No : 1-26
"Global rainfall erosivity assessment based on high-temporal resolution rainfall records", Springer Science and Business Media LLC, (2017), Vol 7, No 1:
"Spatiotemporal mapping of rainfall erosivity index for different return periods in Iran", Springer Science and Business Media LLC, (2017), Vol 87, No 1: 35-56
"GIS-based multivariate adaptive regression spline and random forest models for groundwater potential mapping in Iran", Springer Science and Business Media LLC, (2016), Vol 75, No 8:

مقالات محسن ذبیحی در کنفرانس های داخلی

تحلیل روند بارش و دبی ماهانه، فصلی و سالانه در حوزه آبخیز کارده
سال 1392
ارائه شده در پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
مطالعه خشکسالی هواشناسی دشت بجنورد با استفاده از شاخص های SPI،DI و ZSI ،NITZCHE ،PNPI
سال 1392
ارائه شده در پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
مدلسازی فرسایش خاک در حوزه آبخیز سد یامچی اردبیل با استفاده از مدل RUSLE و GIS
سال 1394
ارائه شده در دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
روند تغییرات آبدهی جریان در بخشی از رودخانه سیمینه رود بوکان و اثرات زیست محیطی آن
سال 1395
ارائه شده در چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
مقایسه شاخص تمرکز بارش سالانه در ایستگاه های باران سنجی استان گلستان
سال 1397
ارائه شده در ششمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب

مقالات محسن ذبیحی در ژورنال های داخلی

تاثیر سناریوهای مختلف مدیریت کاربری اراضی بر میزان فرسایش خاک با استفاده از مدل USLE و GIS در آبخیز سد یامچی اردبیل
سال 1396
ارائه شده در فصلنامه علوم آب و خاک
تحلیل خشکسالی هواشناسی در استان کردستان با استفاده از مدل نمودار سه متغیره
سال 1394
ارائه شده در مجله آمایش جغرافیایی فضا
توزیع های فراوانی بهینه عامل فرسایندگی باران در ایران
سال 1395
ارائه شده در پژوهش های حفاظت آب و خاک
تحلیل هم روندی تغییرات شاخص های فرسایندگی فورنیه اصلاح شده و بارش استاندارد شده در استان خراسان شمالی
سال 1397
ارائه شده در فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز
تحلیل زمانی و مکانی تغییرات بارش ماهانه در استان گلستان به کمک بعد فرکتالی
سال 1396
ارائه شده در فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز
کاربست مدل خدمات بوم سازگان InVEST در اولویت بندی زیرآبخیز‎های تالار از نظر هدررفت خاک، نگهداشت و تولید رسوب
سال 1400
ارائه شده در فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب
تحلیل شدت و تداوم دوره های خشک و مرطوب بر اساس شاخص های مبتنی بر بارش و تبخیر- تعرق
سال 1396
ارائه شده در پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز
تغییرات مکانی و زمانی الگوی وقوع بارش با استفاده از شاخص های PCI و SI در استان گلستان
سال 1399
ارائه شده در مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی
تحلیل الگوهای مکانی عامل فرسایندگی باران در مقیاسهای زمانی متفاوت در ایران
سال 1394
ارائه شده در فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز
آنالیز حساسیت مولفه های هیدروگراف جریان به تغییر در پارامترهای روش زمان – مساحت کلارک در آبخیز محمدآباد استان گلستان
سال 1397
ارائه شده در مجله تحقیقات آب و خاک ایران
تحلیل الگوی توالی دبی جریان ماهانه با استفاده از روش آنالیز توانی در تعدادی از ایستگاه های هیدرومتری استان مازندران
سال 1396
ارائه شده در مجله تحقیقات آب و خاک ایران
تحلیل شاخص تمرکز آبدهی رودخانه (WYCI) و تغییرات مکانی آن با سامانه اطلاعات جغرافیایی در استان اردبیل‎‎
سال 1402
ارائه شده در مجله تحقیقات آب و خاک ایران
تعیین ویژگی های خشکسالی هیدرولوژیک بر اساس منحنی های بزرگی-مدت-فرآوانی و آستانه های مختلف جریان رودخانه های استان اردبیل
سال 1402
ارائه شده در فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک
واکنش خشکسالی هیدرولوژیک در جریان تنظیمی رودخانه تحت تاثیر احداث سد در استان اردبیل
سال 1398
ارائه شده در مجله فیزیک زمین و فضا
تحلیل و مقایسه شاخص های SPI و SPEI در ارزیابی خشک سالی هواشناسی با استفاده از نرم افزار R (بررسی موردی: استان کردستان)
سال 1395
ارائه شده در مجله فیزیک زمین و فضا
تعیین مناطق بحرانی وقوع زمین لغزش با استفاده از شاخص Getis-Ord در محیط GIS، مطالعه موردی: حوضه آبریز قرناوه، استان گلستان
سال 1402
ارائه شده در مجله هیدروژیومورفولوژی