یوسف مولائی | سیویلیکا

دکتر یوسف مولائی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی یوسف مولائی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه (عضو هیات علمی)

مقالات یوسف مولائی در کنفرانس های داخلی

پدیده گرد و غبار و مناسبات با کشورهای همسایه غربی ایران علل، پیامدها، اقدامات و راهبردها
سال 1393
ارائه شده در کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
نقش حق بر محیط زیست در اسناد بین الملل
سال 1393
ارائه شده در اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
علم بیوتکنولوژی در اسناد حقوق بین الملل محیط زیست
سال 1393
ارائه شده در اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
اسیب شناسی عدم بازدارندگی رسیدگی کیفری مربوط به جرایم علیه محیط زیست با نگرش به لایحه قضازدایی (تطبیقی با حقوق بین الملل محیط زیست)
سال 1393
ارائه شده در اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
بررسی رعایت اصل انصاف در حقوق بین الملل محیط زیست در تقسیم منابع آب رودخانه های دجله و فرات
سال 1393
ارائه شده در اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
بحران آب یک چالش جهانی درتوسعه پایدار محیط زیست با تاکید برحقوق بشر
سال 1393
ارائه شده در اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
مدیریت بحران آب با تکیه بر اصلاح الگوی مصرف با استفاده از پرلیت در اکوسیستم زیستی
سال 1394
ارائه شده در نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی
مروری بر تشکیل قراردادهای الکترونیکی
سال 1394
ارائه شده در اولین همایش بین المللی علوم مدیریت پیشرفت ها، نوآوری ها و چالش ها
معرفی مدل های مختلف تجارت الکترونیکی
سال 1394
ارائه شده در اولین همایش بین المللی علوم مدیریت پیشرفت ها، نوآوری ها و چالش ها
اصل نو ظهور یکپارچگی در حقوق بین الملل محیط زیست
سال 1395
ارائه شده در پنجمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
تفسیرو بررسی مسیولیت پزشکی جراحان زیبایی در حقوق ایران
سال 1396
ارائه شده در اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی
اقتصاد قراردادها، نظریه ها و برنامه های کاربردی
سال 1396
ارائه شده در سومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی (حقوق فرهنگی و جنسیتی) وتاثیر آن بر حفظ محیط زیست
سال 1396
ارائه شده در سومین همایش ملی تببین حقوق شهروندی

مقالات یوسف مولائی در ژورنال های داخلی

شرایط و موانع اعمال قاعده ی تقلیل خسارت
سال 1392
ارائه شده در فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی
نفوذ حقوق بشر در حقوق قراردادها در پرتو رویه قضایی اروپایی
سال 1393
ارائه شده در فصلنامه پژوهش حقوق عمومی
مداخله یا عدم مداخله: تبیین راهبرد ناتو در مدیریت بحران اوکراین
سال 1397
ارائه شده در ماهنامه پژوهش ملل
اصل بهره برداری معقول از منابع آب در حقوق بین الملل آب و رویه مورد عمل در ایران
سال 1397
ارائه شده در فصلنامه مطالعات حقوق عمومی
اساسی سازی حقوق خصوصی
سال 1397
ارائه شده در فصلنامه پژوهش حقوق عمومی
سیاست انرژی‌محور غرب در معضل رژیم حقوقی دریای خزر
سال 1398
ارائه شده در فصلنامه روابط خارجی
تعهد افشای پیش قراردادی بیمه گذار در حقوق ایران و انگلیس
سال 1399
ارائه شده در فصلنامه پژوهشنامه بیمه
مدلی تحلیلی برای تبیین شخصیت حقوقی گروه های غیردولتی مسلح تحت حقوق بشردوستانه بین المللی: مطالعه گروه های شیعه و گروه های منشعب از القاعده در عراق و سوریه
سال 1399
ارائه شده در فصلنامه روابط خارجی
بررسی تعارض مابین اصل حاکمیت اراده و حق طلاق در حقوق خانواده
سال 1399
ارائه شده در فصلنامه تحقیقات حقوق بین المللی
بررسی جایگاه عدالت توزیعی در مسئولیت مدنی
سال 1398
ارائه شده در فصلنامه تحقیقات حقوق بین المللی
پیشرفت در سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا: (مطالعه ی موردی بحران اکراین و کوزوو)
سال 1400
ارائه شده در فصلنامه سازمان های بین المللی
ماهیت و اوصاف قراردادهای سوآپ
سال 1399
ارائه شده در دانش حقوق مدنی
مطالعه تطبیقی حمایت از مصرف کننده بعدی در حقوق ایران و ترکیه
سال 1399
ارائه شده در مجله مطالعات حقوق تطبیقی معاصر
مطالعه تطبیقی مبانی قاعده تقلیل خسارت
سال 1390
ارائه شده در مجله مطالعات حقوق تطبیقی معاصر
جایگاه اصل مشارکت عمومی در مدیریت منابع آب از منظر حقوق داخلی و حقوق بینالملل آب
سال 1401
ارائه شده در فصلنامه پایداری توسعه و محیط زیست
رویکرد نظام حقوقی ایران در مورد توسعه انرژی های تجدیدپذیر (مطالعه موردی: انرژی برق)
سال 1401
ارائه شده در فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی
خسارت و جبران آن در حقوق مصرف
سال 1400
ارائه شده در فصلنامه علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی
شناسایی و اجرای رای داوری داخلی؛ مطالعه تطبیقی حقوق ایران و استرالیا
سال 1400
ارائه شده در مجله مطالعات حقوقی