آقای Amin Meftahi

Amin Meftahi

گروه مهندسی پلیمر و نساجی ، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

Researcher ID: (485913)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.