آقای دکتر Javad Madani PhD

Dr. Javad Madani PhD

استادیار گروه مدیریت دولتی و گردشگری دانشگاه محقق اردبیلی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (485945)

5
36
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Journal Papers