آقای دکتر Taghi Torabi

Dr. Taghi Torabi

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (488769)

12
43

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers