محمدزمان خدایی | سیویلیکا

دکتر محمدزمان خدایی

دانشگاه شهید چمران اهواز

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی محمدزمان خدایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه شهید چمران اهواز (عضو هیات علمی)

مقالات محمدزمان خدایی در کنفرانس های داخلی

خواجه محمود گاوان وزیر ایرانی سلسله بهمنیان هندوستان
سال 1401
ارائه شده در چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و صنعت گردشگری
میر مومن استرآبادی، بانی حیدرآباد هند
سال 1401
ارائه شده در چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و صنعت گردشگری
اسدخان لاری، شیر دکن
سال 1401
ارائه شده در یازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
نگاهی به دلایل حقوقی و سیاسی سیر مهاجرت های ایرانیان به دکن در دوره پیش از اسلام
سال 1402
ارائه شده در هشتمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق
نیکنام خان سردار ایرانی قطب شاهیان دکن
سال 1402
ارائه شده در سیزدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی
ابن خاتون آملی، دبیر الممالک قطب شاهیان
سال 1402
ارائه شده در سیزدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی
بررسی جایگاه آگنی ایزد آتش در فرهنگ های آریایی نخستین
سال 1401
ارائه شده در چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و صنعت گردشگری

مقالات محمدزمان خدایی در ژورنال های داخلی

نگاهی به سیر تحول و نمادینگی بته و جقه
سال 1390
ارائه شده در فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
نگاهی نو به شهری کهن مطالعه موردی: شهر جندی شاپور در روستای شاه آباد (شاه ابوالقاسم) حومه دزفول
سال 1388
ارائه شده در فصلنامه پژوهش های تاریخی
خاستگاه و پیشینه تاریخی اسب ایرانی یا عرب
سال 1388
ارائه شده در فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری
شهرها و جزایر مورد اختلاف ایران و یونان در دوره هخامنشیان
سال 1401
ارائه شده در فصلنامه مطالعات تاریخ و تمدن ایران و اسلام
بررسی شیوه های تدفین در دوران ایلام جدید از ۸۱۴ تا ۵۴۰ ق.م
سال 1390
ارائه شده در مجله باستان شناسی ایران