آقای دکتر ابوالفضل تاری زاده

دانشیار دانشگاه مراغه

Researcher ID: (494877)

1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران