آقای دکتر Ahmadreza Pourdastan

Dr. Ahmadreza Pourdastan

رئیس مرکز مطالعات راهبردی آجا

Researcher ID: (495088)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.