آقای دکتر Jafar Rahmani kahnamoei

Dr. Jafar Rahmani kahnamoei

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی

Researcher ID: (503770)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.