آقای Mohammadsaleh Alemi

Mohammadsaleh Alemi

پژوهشگر حقوق و علوم سیاسی

Researcher ID: (507884)

1
1
9
15

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • عضو شورای مرکزی انجمن علمي حقوق دانشگاه تهران
 • عضو انجمن علمي حقوق فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه تهران
 • عضویت حقیقی انجمن علمی ترویج علم و فناوری دانشگاه تهران
 • عضویت حقیقی کانون اندیشه و نوآوری دانشگاه تهران
 • عضویت حقیقی کانون رسانه باشگاه دانشجویان
 • عضویت حقیقی کانون مطالعات اجتماعی و فرهنگی وحدت باشگاه دانشجویان
 • عضویت حقیقی انجمن علمی حقوق عمومی و حکمرانی دانشگاه تهران
 • عضویت حقیقی انجمن ورزشی مرکز تحقیقات بین‌المللی بیابان
 • عضویت حقیقی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران
 • عضویت حقیقی کانون موسیقی باشگاه دانشجویان
 • هیات موسس کانون ادبی شعر و ادب دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران
 • هیات موسس کانون قرآن و عترت دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران
 • عضویت حقیقی انجمن حقوق اساسی ایران
 • عضویت حقیقی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد
 • عضویت حقیقی انجمن حقوق اداری ایران

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • ناظر انتخابات ریاست جمهوری از طرف شورای نگهبان (1400-1400)
 • تنظیم عقود حقوقی و مشاور حقوقی (1403-تاکنون)
 • سابقه تدریس در مدرس زبان و ادبیات فارسی و زبان عربی انسانی (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضویت هیات تحریریه مجله علمی _ حقوقی عدلیه دانشگاه تهران (1401-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضویت هیات تحریریه مجله علمی _ حقوقی فقه پویا (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضویت هیات تحریریه مجله علمی _ حقوقی استصحاب (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضویت هیات تحریریه مجله علمی بهارستان (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضویت هیات تحریریه فصلنامه تخصصی قضانامه دانشگاه علوم قضایی (1403-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضویت هیات تحریریه فصلنامه حقوق کیفری دانشگاه قم (1403-تاکنون)