وحید عزیزی | سیویلیکا

وحید عزیزی

معرفی


مقالات وحید عزیزی در کنفرانس های داخلی

ارزشگذاری اقتصادی تالاب زریبار در استان کردستان با استفاده از روش تمایل به پرداخت افراد
سال 1391
ارائه شده در اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
بررسی دیدگاه دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهر همدان نسبت به حفاظت از محیط زیست
سال 1391
ارائه شده در اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
ارزشگذاری اقتصادی پارک جنگلی چای باغ در استان مازندران با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط
سال 1391
ارائه شده در اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
برآورد ارزش اقتصادی بازیافت پسماندهای آلی درشهرکرمانشاه
سال 1391
ارائه شده در اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
ارزشگذاری اقتصادی تالاب شیرین سو دراستان همدان
سال 1391
ارائه شده در اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
بررسی اثرات اقتصادی گردشگری بر خانوارهای نواحی روستایی دره ماوشان رود امامزاده کوه همدان
سال 1391
ارائه شده در اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
تعیین ارزش گردشگری دره ماوشان رود امام زاده کوه همدان به روش هزینه سفر منطقه ای
سال 1391
ارائه شده در اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
تعیین سود اقتصادی حاصل از بازیافت پسماندهای آلی شهر کرمانشاه
سال 1392
ارائه شده در سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
مدیریت زباله های قابل بازیافت شهر قائم شهر با استفاده از کاربرد نظام ودیعه – بازپرداخت
سال 1392
ارائه شده در سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

مقالات وحید عزیزی در ژورنال های داخلی

راهبردهای توسعه بازار محصولات غذایی سالم در شهر همدان
سال 1392
ارائه شده در فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی
عوامل موثر بر دستمزد نیروی کار کشاورزی در ایران
سال 1394
ارائه شده در دوفصلنامه تحلیل­ های اقتصادی توسعه ایران
تاثیر سیاستهای حمایتی و هدفمندسازی یارانهها بر امنیت غذایی خانوارهای شهری در ایران
سال 1395
ارائه شده در فصلنامه برنامه ریزی و بودجه
تحلیل موانع و چالش های عدم دستیابی به اهداف برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بخش کشاورزی
سال 1399
ارائه شده در مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
نقش سیاست های حمایتی در توسعه صادرات محصولات کشاورزی ایران
سال 1394
ارائه شده در تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران
نقش میانجی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رابطه مصرف انرژی تجدید ناپذیر و کیفیت زندگی در ایران (رهیافت حداقل مربعات پویا (DOLS
سال 1402
ارائه شده در فصلنامه سیاست­ ها و تحقیقات اقتصادی
اولویت بندی موانع و چالش های عدم دستیابی به اهداف برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بخش کشاورزی و منابع طبیعی
سال 1399
ارائه شده در مجله سیاست گذاری اقتصادی
آزادی سیاسی، توسعه انسانی و پایداری محیط زیست در ایران
سال 1403
ارائه شده در فصلنامه اقتصاد باثبات