آقای دکتر Morteza Javadi

Dr. Morteza Javadi

دانشگاه صنعتی شاهرود

فرد مهم علمی - Researcher ID: (508428)

36
9
8

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers

Teaching Experience