آقای دکتر رامین بشیر خداپرستی

دانشگاه ارومیه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (509846)

10
18
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers