خاطره اکبری

نویسنده خانه تاب آوری ایران

Researcher ID: (509971)

3
1

Education

  • کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه آزاد 1397-1399

Other

  • عضو هیات موسس مرکز تاب آوری ، نویسنده و مترجم خانه تاب آوری ایران