خانم دکتر مریم پارسائیان

دانشگاه پیام نور (همه مراکز)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (511306)

7

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers