مظاهر خوش جمال

مهندس ارشد برق کنترل و مدرس آموزش و پرورش

Researcher ID: (515830)

1
2
1

Instrumentation Engineering Course seen at MSC & SGCC, TIAMA GROUP. In France, the city of Lyon.

Books

  • کتاب تاثیر محیط مفرح روی یادگیری دانش آموزان (خط آخر) - 1403 - Persian