نرگس زمانی

مترجم خانه تاب آوری ایران

Researcher ID: (517555)

7
13
3

Conference Papers

Journal Papers

Books

  • کتاب قدرت کوچینگ مثبت (ورجاوند) - 1400 - Persian
  • کتاب کوچینگ شناختی رفتاری: ویژگی‌های متمایز‌کننده (سخنوران) - 1399 - Persian
  • کتاب پرورش تاب‌آوری : آگاهی و دانش خانواده‌های شاد و تربیت فرزندان (پروچستا) - 1399 - Persian

Other

  • عضو شورای نویسندگان و مترجمین خانه تاب آوری ایران