آقای دکتر Alireza Afradi

Dr. Alireza Afradi

دکترای تخصصی مهندسی معدن

Researcher ID: (51879)

43
18
9
7
4
14

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • هیات تحریریه مجلات علمی و تخصصی و کمیته داوری کنفرانس آکادمی بین المللی علوم
 • هیات تحریریه مجلات علمی و تخصصی و کمیته داوری جشنواره های علمی انجمن علم وفناوری ایران
 • داوری مقالات مجلات ISI
 • داوری مقالات مجلاتScopus

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers

 • Stability Analysis and Support Design of Imam Reza Tunnel in Ardabil Sarcham Road by Numerical Methods منتشر شده در ژورنال مهندسی عمران (1397)
 • انتخاب گونه گیاهی برتر در منطقه بیابانی معدنی به روش SIS TOP فازی (مطالعه موردی: معدن سنگ آهن چغارت) منتشر شده در دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی (1396)
 • "Prediction of TBM penetration rate using the imperialist competitive algorithm (ICA) and quantum fuzzy logic", Springer Science and Business Media LLC, (2021), Vol 6, No 2: (2021)
 • "Selecting the best mining method using analytical and numerical methods", Springer Science and Business Media LLC, (2021), Vol , No : (2021)
 • Prediction of TBM Penetration Rate Using Fuzzy Logic, Particle Swarm Optimization and Harmony Search Algorithm (2021)
 • Prediction of the number of consumed disc cutters of tunnel boring machine using intelligent methods", Dnipro University of Technology, (2021), Vol 15, No 4: 68-74 (2021)
 • Alireza Afradi , Arash Ebrahimabadi , Tahereh Hallajian, "PREDICTION OF TBM PENETRATION RATE USING SUPPORT VECTOR MACHINE", Geosaberes, (2020): 467 (2020)
 • Alireza Afradi , Arash Ebrahimabadi , Tahereh Hallajian, "Prediction of tunnel boring machine penetration rate using ant colony optimization, bee colony optimization and the particle swarm optimization, case study: Sabzkooh water conveyance tunnel", Mining of Mineral Deposits, (2020), Vol 14, No 2: 75-84 (2020)
 • "Selecting the Most Suitable Method for Extracting Construction Materials in Iran Through the Fuzzy Multi-attribute Decision-Making Model", Springer Science and Business Media LLC, (2020), (2020)
 • "Comparison of artificial neural networks (ANN), support vector machine (SVM) and gene expression programming (GEP) approaches for predicting TBM penetration rate", Springer Science and Business Media LLC, (2020), Vol 2, No 12 (2020)
 • "PREDICTION OF TBM PENETRATION RATE OF WATER CONVEYANCE TUNNELS IN IRAN USING MODERN METHODS", Czech Technical University in Prague - Central Library, (2020), Vol 29, No 04: 459-473 دریافت فایل PDF مقاله (2020)
 • Arash Ebrahimabadi ,Alireza Afradi ," OPTIMUM SELECTION OF TUNNEL BORING MACHINE BY USING FUZZY ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS: A CASE STUDY OF BEHESHT ABAD TUNNEL", International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies,(2019) (2019)
 • Alireza Afradi , Arash Ebrahimabadi , Tahereh Hallajian, "Prediction of the Penetration Rate and Number of Consumed Disc Cutters of Tunnel Boring Machines (TBMs) Using Artificial Neural Network (ANN) and Support Vector Machine (SVM)—Case Study: Beheshtabad Water Conveyance Tunnel in Iran", Asian Journal of Water, Environment and Pollution (2019)
 • Arash Ebrahimabadi , Mahdi Pouresmaieli , Alireza Afradi , Esmaeil Pouresmaeili , Sahand Nouri, "Comparing Two Methods of PROMETHEE and Fuzzy TOPSIS in Selecting the Best Plant Species for the Reclamation of Sarcheshmeh Copper Mine", Asian Journal of Water, Environment and Pollution, (2018), Vol 15, No 2: 141-152 (2018)
 • 1: alireza afradi - 2: siamak rezazadeh, " optimization of drilling blasting operations in imam reza tunnel located in ardabil - sarchashm road " , research in science and engineering , Vol.1 , NO.23 , PP.1_4 , 21-04-2017 (2017)
 • Afradi A, Rezazadeh S, Alavi I. Using PROMETHEE Method in Prioritizing of Plant Species Planting to Reclamation of Sungun Copper Mine. Eurasia J Biosci . 2017;11(1), 1-11. (2017)
 • افرادی، علیرضا و سیامک رضازاده،تحلیل مکانیک سنگی تونل امام رضا واقع در جاده اردبیل_سرچم " , فصلنامه ایده های نو در علوم و فناوری , ولوم.4 (1396)
 • افرادی، علیرضا و سیامک رضازاده،تحلیل پایداری تونل امام رضا در جاده اردبیل سرچم با استفاده از نرم افزار plaxis " , فصلنامه ایده های نو در علوم و فناوری , ولوم.1 (1395)

Teaching Experience

 • استاد مدعو (1395-تاکنون )

سوابق شغلی و تخصصی

 • تدریس دانشگاهی در مدرس کارگاه(معدن-زمین شناسی-عمران) (1393-تاکنون)
 • سابقه کار صنعتی در مسئول فنی- مجوز برداشت -سنگ لاشه (1395-1396)
 • سابقه کار صنعتی در مسئول فنی- مجوز برداشت- شن و ماسه (1396-1397)
 • سابقه کار صنعتی در مسئول فنی- مجوز برداشت- شن و ماسه (1397-1398)
 • سابقه کار صنعتی در مسئول فنی- مجوز برداشت-ماسه بادی (1398-1399)
 • سابقه کار صنعتی در مسئول فنی- مجوز برداشت-ماسه بادی (1399-1400)
 • سابقه کار صنعتی در مشاوره فنی و مهندسی در معدن (1395-1400)
 • سابقه کار صنعتی در تونلسازی (1393-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس دانشگاه (1395-تاکنون)

Workshops

 • کاربرد نرم افزار End Note - جهاد دانشگاهی (1400)
 • Web of Science - جهاد دانشگاهی (1400)
 • معرفی نرم افزار برنیز و کاربردهای ان در مهندسی نقشه برداری - دانشگاه صنعتی اراک (دانشکده مهندسی علوم زمین) (1400)
 • داده کاوی در GIS با تمرکز بر انالیز داده های خط سیر - دانشگاه صنعتی اراک (دانشکده مهندسی علوم زمین) (1400)
 • نرم افزار داده کاوی Orange کاربرد عملی ان در مهندسی ژئومکانیک - دانشگاه صنعتی اراک (دانشکده مهندسی علوم زمین) (1400)
 • الگوریتم های فرا ابتکاری و کاربردهای ان در مهندسی - دانشگاه صنعتی اراک (دانشکده مهندسی علوم زمین) (1400)
 • Graph Attention Networks - جهاد دانشگاهی (1400)