آقای دکتر Ali Mirzaii

Dr. Ali Mirzaii

استادیار دانشکده مهـندسـی گروه:مهندسی عمران دانشگاه کاشان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (519266)

10
6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers