آقای دکتر Gholamreza Esmaeilian

Dr. Gholamreza Esmaeilian

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور گروه مهندسی صنایع

Researcher ID: (53235)

42
4
2

Conference Papers

Teaching Experience

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار صنعتی در نماینده مدیریت-مدیر تضمین کیفیت-مدیر کنترل کیفیت- مدیر تولید و ... (1375-1389)
  • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور- گروه مهندسی صنایع (1389-تاکنون)