آقای دکتر Sadegh Kalantari

Dr. Sadegh Kalantari

دانش آموخته دکتری

Researcher ID: (58097)

7
4
1
5

Conference Papers

Teaching Experience

  • استاد مدعو (1393-1401)

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در کارشناس و استاد آزمایشگاه (1401-تاکنون)