آقای مهندس Farshad Shahyari

Engineer Farshad Shahyari

کارشناس ارشد

Researcher ID: (58812)

3
3
6
2
6
10

Teaching Experience

 • مربی علمی کاربردی کار و رفاه

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • تدریس دانشگاهی در مسئول آموزش بیماریهای شغلی (1397-تاکنون)
 • سابقه کار صنعتی در سرپرست HSE (1396-1397)
 • سابقه کار صنعتی در مسئول بهداشت حرفه ای (1397-تاکنون)
 • سابقه کار صنعتی در مسئول HSE (1395-1396)
 • سابقه کار صنعتی در کارشناس ایمنی و استاندارد (1394-1395)
 • سابقه کار صنعتی در ایمنی کار در ارتفاع و داربست بندی (1396-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • عضو تیم ملی کاراته آزاد و قهرمان جهان، آسیا (1397)
 • مشاور ساخت کلاه ایمنی (1395)

Workshops

 • امداد و کمک های اولیه - هلا احمر (1397)
 • کنفرانس بین المللی صنایع و ایمنی - دانشگاه تهران (1396)
 • سرممیز ISO 14000 - توف (1395)
 • سرممیز OHSAS 18000 - توف نورد (1394)
 • HSE - MS - مرکز تحقیقات کار (1393)
 • هشتمین همایش سراسری بهداشت کار - علوم پزشکی مازندران (1392)