آقای دکتر Farham Aminsharei

Dr. Farham Aminsharei

رئیس مرکز تحقیقات محیط زیست انسانی و توسعه پایدار-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد- هیات علمی فناور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (66582)

17
6
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers