آقای مهندس Hamid Reza Shirzad

Engineer Hamid Reza Shirzad

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - سیستم های اقتصادی-اجتماعی

Researcher ID: (67181)

1
1
1
1
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

ISI Papers

  •  Shirzad HR, Kazemi A, Saberi F, Sepahdoost M and Zeinalnezhad M (2022). Classification of Meningioma, Glioma, and Pituitary Tumors Using a Hybrid Algorithm Based On the Decomposition Method in MRI Brain Images. J Biomed Sci Res 4(3): 166

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار صنعتی در برنامه ریزی و کنترل پروژه در پروژه های مجتمع تجاری ارگ، فرودگاه بین المللی امام خمینی، مجتمع تجاری فرهنگی ورزشی ورامین، پروژه هتل پارتیا گرگان، پروژه مجتمع تجاری گلستان و ... (1384-تاکنون)