آقای مهندس habibolrahman masoumi

Engineer habibolrahman masoumi

دانشجوی دکترای مهندسی عمران-گرایش ژئوتکنیک، دانشگاه آزاد واحد نجف آباد

Researcher ID: (7061)

20
1
2
2

ISI Papers

  •  Maruthi N.E, Basavarajappa H.T , Reza Ravanshad and Habibul Rahman Masoumi''HYPERSPECTRAL AND PETRO-CHEMICAL SIGNATURES STUDY ON CORUNDUM BEARING LITHO-UNITS OF PRECAMBRIAN ROCKS AROUND BANGARPET AREA, KOLAR DISTRICT, KARNATAKA, INDIA'' www.ijrar.org (E-ISSN 2348-1269, P- ISSN 2349-5138) © 2019 IJRAR May 2019, Volume 6, Issue 2
  •  Reza Ravanshad, Habibol rahman Masoumi, Maruthi N.E and H. T. Basavarajappa''METHODS OF ESTIMATION, CONTROL AND ANALYSIS OF WATER LEAKAGE BY USING SEEP/W SOFTWARE FROM BAZMAN DAM, IRAN.'' www.ijrar.org (E-ISSN 2348-1269, P- ISSN 2349-5138) © 2019 IJRAR May 2019, Volume 6, Issue 2

Conference Papers

Books

  • کتاب آنالیز تراوش در پی سدھای خاکی با استفاده از روشھای عددی و صحرایی (آرنا/تھران) - 1394 - Persian

Teaching Experience

Education