آقای دکتر Hasan Sattari Sarbangholi

Dr. Hasan Sattari Sarbangholi

دانشیار گروه معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (7381)

176
46

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers