آقای دکتر Mojtaba Aghili

Dr. Mojtaba Aghili

استادیار

فرد مهم علمی - Researcher ID: (74353)

70
157
131
4
5
31
2
8

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • سازمان نظام مشاوره و روانشاسی ایران
 • انجمن روانشناسی امریکا

ISI Papers

 •  Mojtaba Aghili , Lancy D'Souza, "The Relationship between ADHD Symptoms and Big Five Personality in University Students", International Journal of Psychology and Psychiatry, (2015), Vol 3, No 2: 39
 •  Empirical Study of the Relationship Between Parenting Style, And Children’s Emotional Intelligence
 •  Predicting Factors of Higher Education in Iran
 •  Comparison of the effect of schema andmindfulnessmodel on increasing the psychological capital of addicted women
 •  Evaluating the Relationship between Happiness and Mental Health in Iranian athletes,J. Basic. Appl. Sci. Res., 2(3)2494-2497, 2012
 •  The Investigation of the Relationship between Religious Orientation and Suicide Thought among Students,J. Basic. Appl. Sci. Res., 2(3)2956-2961, 2012
 •  Relationship between Religious Attitude andHappiness among Professional Employees, Journal of the Indian Academy of Applied Psychology,April 2008, Vol. 34, Special Issue, 66-69.
 •  - Assessment of religious attitudes among Iranian population influence of gender

Conference Papers

Journal Papers

Books

 • پایان نامه رابطه بین هویت کسب شده، شیوه فرزندپروری ادراک شده و امید به زندگی با استرس ادراک شده در دانش آموزان (دانشگاه) - 1400 - Persian
 • پایان نامه مقایسه انواع کمال گرایی با ویژگی های شخصیتی و سلامت عمومی در دانش آموزان خانواده های عادی و سایر دانش آموزان (دانشگاه) - 1400 - Persian
 • پایان نامه اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سازگاری و کاهش دلزدگی زناشویی در زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان مشهد (دانشگاه) - 1400 - Persian
 • پایان نامه بررسی پیش بینی بهزیستی روان شناختی بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه، ویژگی های شخصیتی در افراد دارای سابقه ی خیانت زناشویی (دانشگاه) - 1400 - Persian
 • پایان نامه بررسی اثربخشی معنادرمانی بر میزان درد و امید به زندگی در زنان مبتلا به سرطان سینه (دانشگاه) - 1400 - Persian
 • پایان نامه اثربخشی آموزش رویکرد ذهن آگاهی بر درماندگی روانشناختی و بهبود الگوهای ارتباطی زوجی در زوجین متقاضی طلاق (دانشگاه) - 1400 - Persian
 • پایان نامه مقایسه بهزیستی ذهنی (روانشناختی، هیجانی، اجتماعی) و اضطراب ناشی از کرونا در میان دنبال کنندگان اخبار کووید-19 و غیر دنبال کنندگان (دانشگاه) - 1400 - Persian
 • پایان نامه رابطه پذیرش و ذهن آگاهی با رضایت زناشویی و پریشانی هیجانی زنان مواجه شده با خیانت زناشویی (دانشگاه) - 1400 - Persian
 • پایان نامه بررسی نقش کمالگرایی القای اجتماعی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در پیش بینی خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان پسر پایه دوازدهم متوسطه نظری (دانشگاه) - 1400 - Persian
 • گزارش هنجاریابی و ساخت عاملی پرسشنامه خوش‌بینی سلیگمن (دانشگاه) - 1400 - Persian
 • گزارش تدوین پکیج خوش‌بینی سلیگمن (دانشگاه) - 1400 - Persian
 • گزارش هنجاریابی پرسشنامه "نگرش‌های مذهبی راجمانیکام" تالیف (دانشگاه) - 1400 - Persian
 • طرح پژوهشی بررسی اثرات مخرب شبکه های اجتماعی در ایجاد و گسترش اوباشگری و نقش پلیس فتا در مهار جرایم در استان گلستان (دفتر تحقیقات) - 1400 - Persian
 • پایان نامه اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی و سرسختی روانشناختی دختران بی سرپرست 12 تا 18 سال شهرستان گرگان (دانشگاه) - 1399 - Persian
 • پایان نامه بررسی اثربخشی معنادرمانی بر میزان درد و امید به زندگی در زنان مبتلا به سرطان سینه (دانشگاه) - 1398 - Persian
 • پایان نامه رابطه بین هویت کسب شده، شیوه فرزندپروری ادراک شده و امید به زندگی با استرس ادراک شده در دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم دبیرستان شهرستان بندرگز (دانشگاه) - 1398 - Persian
 • پایان نامه بررسی رابطه هوش معنوی، تاب آوری و بهزیستی روانشناختی دانشجویان شاهد و ایثار گر دانشگاه آزاد اسلامی گلستان (دانشگاه) - 1398 - Persian
 • پایان نامه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر احساس انسجام و سبک های اسنادی و افسردگی در بیماران مصروع (دانشگاه) - 1398 - Persian
 • پایان نامه پیش بینی تمایل به روابط فرازناشویی بر اساس باورهای فراشناختی، طرحواره های ناسازگار اولیه، سلامت روان و شادکامی در زوجین (دانشگاه) - 1398 - Persian
 • پایان نامه اثربخشی توانبخشی حافظه و توجه بر بهبود بلوغ اجتماعی و مدیریت کنترل کودکان کم شنوای کاشت حلزون شنوایی شده (دانشگاه) - 1398 - Persian
 • پایان نامه مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) وتکنیک رهایی هیجانی(EFT) در درمان افسردگی بیماران مناطق جنوب تهران (دانشگاه) - 1398 - Persian
 • پایان نامه مقایسه احساس خوددوست داری، خودپنداره و خودآگاهی در بین دانشجویان تحت جراحی زیبایی و دانشجویان عادی دانشگاه (دانشگاه) - 1398 - Persian
 • پایان نامه رابطه بین هویت کسب شده، شیوه فرزندپروری ادراک شده و امید به زندگی با استرس ادراک شده در دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم دبیرستان شهرستان بندرگز در سال تحصیلی 1398-1397 (دانشگاه) - 1398 - Persian
 • پایان نامه پیش بینی خیانت زناشویی بر اساس صمیمیت جنسی و عاطفه مثبت و منفی در زوجین دارای تعارض زناشویی شهر گرگان (دانشگاه) - 1398 - Persian
 • پایان نامه اثربخشی ذهن آگاهی بر افسردگی، مدیریت استرس و کنترل فشار خون در سه ماهه های اول، دوم و سوم بارداری در زنان باردار عادی و زنان باردار تحت درمان ناباروری مراجعه کننده به بیمارستان مهر رشت (دانشگاه) - 1397 - Persian
 • پایان نامه بررسی اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر جهت گیری هدف و احساس کهتری در دانش آموزان معلول جسمی و حرکتی شهرستان کلاله (دانشگاه) - 1397 - Persian
 • پایان نامه اثربخشی تکنیک طرحواره درمانی بر اضطراب ناشی از شیمی درمانی در بیماران سرطانی مونث در دامنه سنی 20 تا 45 سال شهر گرگان (دانشگاه) - 1397 - Persian
 • پایان نامه اثربخشی برنامه آموزشی شادکامی بر کاهش استرس، اضطراب و افسردگی در نوجوانان دختر 12 تا 17 سال شهر مشهد (دانشگاه) - 1397 - Persian
 • پایان نامه تاثیر بازی های ویدیویی کنشی (اکشن) بر حافظه کاری دانش آموزان دختر مبتلا به نارساخوانی (دانشگاه) - 1397 - Persian
 • پایان نامه بررسی تاثیر مشاوره گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی بر نگرانی و تنش های بارداری زنان نخست باردار (دانشگاه) - 1397 - Persian
 • پایان نامه مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر میزان افسردگی و دردهای مزمن در زنان مورد همسر آزاری شهرستان گرگان (دانشگاه) - 1397 - Persian
 • پایان نامه مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر امید به زندگی و بهزیستی روانشناختی در بیماران ام اس شهرستان گرگان (دانشگاه) - 1397 - Persian
 • پایان نامه مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر سلامت معنوی و فشارخون در بیماران همودیالیزی شهرستان گرگان (دانشگاه) - 1397 - Persian
 • پایان نامه بررسی رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه، سرمایه های روانشناختی و نیازهای اساسی روانشناختی با گرایش به اعتیاد و الگوهای ارتباطی خانواده نوجوانان شهر تهران (دانشگاه) - 1397 - Persian
 • پایان نامه اثربخشی طرحواره درمانی بر طرحواره های ناسازگار اولیه، حساسیت اضطرابی، استرس ادراک شده ی زنان معتاد مبتلا به شیشه، مبتلا به درد مزمن و نشانگان افسردگی (دانشگاه) - 1397 - Persian
 • پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش دو روش گروهی مراقبه اسلامی و امید درمانی بر شادکامی و درگیری تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستان حضرت زینب شهرستان اسفراین (دانشگاه) - 1397 - Persian
 • پایان نامه اثربخشی آموزش هوش اخلاقی بر تقلب تحصیلی و شفقت خود در دانش آموزان دبیرستانی (دانشگاه) - 1397 - Persian
 • کتاب ترجمه روانشناسی دین( SPILKA 2018) (دانشگاه) - 1397 - Persian
 • پایان نامه مقایسه اثربخشی شن بازی و قصه درمانی بر کمرویی وابراز وجود کودکان دبستانی پایه چهارم تا ششم شهرستان گنبد (دانشگاه) - 1396 - Persian
 • پایان نامه اثربخشی امید درمانی گروهی بر امید به زندگی و خوشبینی تحصیلی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهرستان گنبد کاووس (دانشگاه) - 1396 - Persian
 • پایان نامه مقایسه تاب آوری، امید به زندگی و سلامت معنوی در سالمندان ساکن سرای سالمندان و سالمندان مقیم خانه در شهر اصفهان (دانشگاه) - 1396 - Persian
 • پایان نامه مقایسه اثربخشی ذهن آگاهی و آموزش خوشبینی بر سرمایه روانشناختی و ویژگی های شخصیتی در بین زنان مطلقه شهرستان بهشهر (دانشگاه) - 1396 - Persian
 • پایان نامه مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی و روان درمانی مثبت گرا بر افسردگی مداوم (افسرده خویی)، بهزیستی ذهنی و سرمایه روانشناختی مادران کودکان مبتلا به اوتیسم (دانشگاه) - 1396 - Persian
 • پایان نامه بررسی میزان فرسودگی شغلی پرستاران بخش های مختلف (ICU, CCU)، بخش زنان و زایمان و بخش نوزادان در بیمارستان های دولتی شهرستان گرگان (دانشگاه) - 1396 - Persian
 • پایان نامه اثربخشی گروه درمانی شناختی متمرکز بر طرحواره بر تعدیل طرحواره هاي ناسازگار اوليه در دختران نوجوان از خانواده طلاق (دانشگاه) - 1396 - Persian
 • پایان نامه مقایسه اثر بخشی طرحواره درمانی و روان درمانی مثبت گرا بر کاهش افسردگی مزمن و افزایش بهزیستی ذهنی و سرمایه روانشناختی بر مادران دارای کودک مبتلا به اوتیسم (دانشگاه) - 1396 - Persian
 • پایان نامه مقایسه میزان فرسودگی شغلی و سلامت روان پرستاران بخش های ویژه سی سی یو و ای سی یو با پرستاران بخش زنان و زایمان و بخش نوزادان در بیمارستان های دولتی گرگان (دانشگاه) - 1396 - Persian
 • پایان نامه اثر بخشی طرحواره درمانی بر افزایش امید به زندگی و خودکارآمدی زنان مطلقه شهر ارومیه و تاثیر آن بر کاهش الگوهای ناسازگار اولیه فرزندان دختر آنها (دانشگاه) - 1396 - Persian
 • پایان نامه مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی و ذهن آگاهی بر سرمایه روان شناختی زنان معتاد (دانشگاه) - 1396 - Persian
 • پایان نامه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سبک زندگی زنان دیابتی نوع دو مرکز درمانی کلینیک تخصصی درمانگاه ابوالفضل شهرستان ساری (دانشگاه) - 1396 - Persian
 • پایان نامه اثربخشی آموزش شادکامی فوردایس بر بهزیستی روانشناختی و تاب آوری والدین دارای فرزند عقب مانده ذهنی در شهرستان گنبد کاووس (دانشگاه) - 1396 - Persian
 • پایان نامه بررسی تاثیر آموزش معنادرمانی بر بهزیستی روانشناختی و امید به زندگی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 (دانشگاه) - 1396 - Persian
 • پایان نامه اثربخشی آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بهزیستی روانشناختی، افزایش خوشبینی و کنترل دیابت در بیماران دیابتی نوع 2 (دانشگاه) - 1396 - Persian
 • پایان نامه بررسی رابطه بی بین خلاقیت و ویژگی های شخصیتی (درونگرایی و برونگرایی) بین دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه شهر گرگان (دانشگاه) - 1395 - Persian
 • پایان نامه بررسی رابطه بین اثرات استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی با رضایت زناشویی و راهبردهای مقابله ای در دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد گرگان (دانشگاه) - 1395 - Persian
 • پایان نامه اثربخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر امید به زندگی، کیفیت زندگی، شادکامی پرستاران بخش ویژه بیمارستان صیاد شیرازی گرگان (دانشگاه) - 1395 - Persian
 • پایان نامه اثربخشی واقعیت درمانی بر نشانگان افسردگی و احساس درد مزمن همسران جانبازان و بررسی تاثیر آن بر سلامت روان فرزندان آنها (دانشگاه) - 1395 - Persian
 • پایان نامه مقایسه اثربخشی ذهن آگاهی و روان درمانی مثبت گرا بر سرمایه های روانشناختی دانشجویان دانشگاه آزاد گرگان (دانشگاه) - 1395 - Persian
 • پایان نامه بررسی رابطه راهبردهای فراشناختی و هوش هیجانی با خلاقیت دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوره دوم دبیرستان تیزهوشان شهر گنبد (دانشگاه) - 1395 - Persian
 • پایان نامه بررسی مقایسه ایی بهزیستی معنوی، سرمایه های روانشناختی و طرحواره های ناسازگار اولیه در بین دانش آموزان دخترانه شاهد و ایثار گر و عادی شهر گرگان (دانشگاه) - 1395 - Persian
 • پایان نامه اثر بخشی آموزش گروهی برنامه والد گری مثبت بر سبک فرزند پروری و خوشبینی مربیان مراکز شبه خانواده بهزیستی (دانشگاه) - 1395 - Persian
 • پایان نامه اثربخشی آموزش گروهی والدگری مثبت بر سبک فرزندپروری و خوشبینی مربیان مراکز شبه خانواده بندر ترکمن (دانشگاه) - 1395 - Persian
 • پایان نامه رابطه بین کمال گرایی و تصویر بدنی با گرایش به خوردن در بین دانش اموزان دختر دبیرستانهای گرگان (دانشگاه) - 1395 - Persian
 • پایان نامه مقایسه سرمایه های روانشناختی، کمال گرایی، روان رنجور خویی زنان باردار (دانشگاه) - 1395 - Persian
 • پایان نامه مقایسه طرحواره های ناکارآمد یلنگ، کمال گرایی و اظطراب جدایی در بیماران متقاضی اعمال زیبایی و بیماران عادی (دانشگاه) - 1395 - Persian
 • پایان نامه مقایسه امید به زندگی، سبک های ارتباطی و هوش اجتماعی دانشجویان عضو و غیر عضو شبکه های مجازی و اجتماعی شهر گرگان (دانشگاه) - 1395 - Persian
 • پایان نامه بررسی تاثیر موسیقی درمانی بر پرخاشگری و رفتارهای کلیشه ای کودکان اوتیسم و تاثیر آن بر سلامت روان والدین (دانشگاه) - 1394 - Persian
 • پایان نامه ارتباط تفکرات غیرمنطقی و طرح واره های ناسازگار اولیه با رضایت زناشویی در بین زنان 25 تا 35 سال شهرگرگان (دانشگاه) - 1394 - Persian
 • پایان نامه بررسي رابطه عزت نفس و سلامت رواني با بهزيستي روانشناختي والدين (دانشگاه) - 1394 - Persian
 • پایان نامه بررسی تاثیر روش درمانی شناختی مبتنی بر حضور ذهن در کاهش نشانه های افسردگی و درد مزمن بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (دانشگاه) - 1394 - Persian
 • پایان نامه بررسی اثربخشی روانشناسی مثبت گرایی سلیگمن بر خوب زیستی روانی و سلامت روان (دانشگاه) - 1394 - Persian
 • پایان نامه بررسی رابطه ویژگی های شخصیت و سازگاری با رضایت از زندگی (دانشگاه) - 1394 - Persian
 • پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش شادکامی بر خودکارآمدی و انگیزش شغلی و تغییرات فیزیولوژیک (دانشگاه) - 1394 - Persian
 • پایان نامه اثربخشی آموزش شادکامی بر بهزیستی روانی و خوش بینی مادران باردار با سابقه همسر آزاری و عادی (بدون سابقه همسر آزاری) (دانشگاه) - 1394 - Persian
 • پایان نامه اثربخشی درمان فراتشخیصی بر اضطراب و تصویر بدنی نوجوانان دختر و پسر دبیرستان های عادی و تیزهوشان شهر گنبد کاووس (دانشگاه) - 1394 - Persian
 • پایان نامه مقایسه تحمل ناکامی، تمایزیافتگی ایگو، گذشت و هدفمندی زندگی در زنان مطلقه و زنان متأهل (دانشگاه) - 1394 - Persian
 • پایان نامه بررسی مقایسه ای هوش معنوی، طرحواره های ناسازگار اولیه و نگرش های دینی در دانش آموزان دختر دارای خانواده های عادی و طلاق شهر گرگان (دانشگاه) - 1394 - Persian
 • پایان نامه بررسی تطبیقی ویژگی های شخصیتی و الگوهای ناسازگار اولیه و اقدام به رفتارهای پرخطر در نوجوانان مقیم بهزیستی و کانون اصلاح و تربیت استان گلستان (دانشگاه) - 1394 - Persian
 • پایان نامه بررسی رابطه ویژگی های شخصیت، سازگاری عاطفی و رضایت از زندگی در سالمندان داخل مرکز با سالمندان خارج از مرکز (دانشگاه) - 1394 - Persian
 • پایان نامه بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر خودکارآمدی و امید به زندگی زنان مطلقه و تاثیر آن بر الگوهای ناسازگار اولیه فرزندان دختر در سال 94-1393 (دانشگاه) - 1394 - Persian
 • پایان نامه بررسی رابطه خوب زیستی معنوی با خوش بینی و ویژگی های شخصیتی در (دانشگاه) - 1394 - Persian
 • پایان نامه بررسی رابطه بین سبک فرزندپروری ادراک شده و طرحواره های ناسازگار اولیه در بین زنان معتاد و عادی 18 تا 25 سال در شهر گرگان (دانشگاه) - 1393 - Persian
 • پایان نامه مقایسه مولفه های سلامت عمومی و بهزیستی روانشناختی در میان افراد دارای انحلال رابطه عاشقانه و افراد عادی (دانشگاه) - 1393 - Persian
 • پایان نامه بررسی پیش بینی کننده های رضایت جنسی در پرستاران متاهل بیمارستانهای بابل (دانشگاه) - 1393 - Persian
 • پایان نامه تاثیر آموزش رفتار درمانی مبتنی بر پروتکل درمانی براکلی بر بهبود مهارتهای فرزند پروری والدین و کاهش علائم اختلال نارسایی توجه - بیش فعالی دانش آموزان استثنایی مدارس شهرستان گرگان (دانشگاه) - 1393 - Persian
 • پایان نامه رابطه ی بین طرحواره های ناسازگارانه ی اولیه و سبک دلبستگی در مردان دارای خیانت زناشویی (دانشگاه) - 1393 - Persian
 • پایان نامه بررسی مقایسه ای رابطه بین ادراک از نحوه فرزند پروری،الگوهای ناسازگار اولیه و هوش معنوی در بین دانش آموزان دختر دبیرستان های گرگان با والدین عادی و مطلقه (دانشگاه) - 1393 - Persian
 • پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش مبتني بر طرحواره درمانی در بهبود ارزیابی منفی زوجین از یکدیگر(مراکز مشاوره شهر اصفهان در سال 1393) (دانشگاه) - 1393 - Persian
 • پایان نامه بررسی رابطه نوع زایمان با افسردگی و اضطراب پس از زایمان در بین مادران شهر گرگان (دانشگاه) - 1393 - Persian
 • پایان نامه بررسی مقایسه ایی الگوهای ناسازگار اولیه ، نگرشهای دینی و پرخاشگری در افراد معتاد، معتادین در حال ترک و افراد غیر معتاد (دانشگاه) - 1393 - Persian
 • پایان نامه بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و طرحواره های ناسازگار اولیه با میزان استفاده از شبکه های اجتماعی و کانالهای تلویزیونی در دانش آموزان دبیرستانی شهر گرگان (دانشگاه) - 1393 - Persian
 • پایان نامه اثربخشی تمرینات تنفسی یوگا بر اضطراب، درد، خوب زیستی روانی و جسمانی زنان مبتلا به ام اس شهر گرگان (دانشگاه) - 1393 - Persian
 • پایان نامه بررسی اثر بخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن اگاهی بر کاهش افسردگی و افزایش بهزیستی روانی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد گنبد کاووس (دانشگاه) - 1393 - Persian
 • پایان نامه بررسی اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش درد مزمن، خوب زیستی روانی و جسمانی و فشار خون زنان سالمند (دانشگاه) - 1393 - Persian
 • پایان نامه بررسی مقایسه ای اثربخشی گروه درمانی ذهن آگاهی و واقعیت درمانی گروهی بر کاهش نشانگان افسردگی دانشجویان پیام نور گنبد کاووس (دانشگاه) - 1393 - Persian
 • پایان نامه پیش بینی میزان تاثیر نگرشهای دینی والدین بر بهزیستی روانی و شادکامی دانش آموزان شهرستان کردکوی (دانشگاه) - 1392 - Persian
 • پایان نامه مقایسه اختلالات شخصیت و اختلالات خلقی در بین مصرف کنندگان مواد مخدر مرد گرگان (دانشگاه) - 1392 - Persian
 • پایان نامه اثربخشی درمان شناختی مبتنی برذهن آگاهی برکاهش افسردگی وافزایش کیفیت زندگی و افزایش شادکامی دانشجویان دانشگاه آزاد گرگان (دانشگاه) - 1392 - Persian
 • پایان نامه تعيين رابطه درون‌گرایی- برونگرايي و منبع كنترل در پيشرفت تحصيلي در دانش‌آموزان شهرستان گرگان (دانشگاه) - 1392 - Persian
 • پایان نامه شناسايي نقش هيجان خواهي، برونگرايي و درون‌گرایی و خشم در نوجوانان پسر بزهكار و عادي در شهرستان گرگان (دانشگاه) - 1392 - Persian
 • پایان نامه بررسی تأثیر آموزش راهبردهای اصلاح رفتار بر والدین در کاهش پرخاشگری کودکان مقطع ابتدایی شهرستان گرگان (دانشگاه) - 1392 - Persian
 • پایان نامه بررسی رابطه بین ویژگی شخصیتی ،خوب زیستی روانی و شادکامی کارکنان وظیفه پایگاه دریابانی شهرستان بندر ترکمن (دانشگاه) - 1392 - Persian
 • پایان نامه مقايسه افسردگي و اختلال شخصيت مرزي با مصرف كراك، شيشه و داروهاي روان گردان در بين مصرف‌کنندگان مواد مخدر گرگان (دانشگاه) - 1392 - Persian
 • پایان نامه بررسی رابطه‌ی بین سبک های فرزند پروری والدین با خودتنظیمی و سبک های مقابله با استرس در دانش‌آموزان دبیرستانی (دانشگاه) - 1392 - Persian
 • پایان نامه اثربخشی واقعیت درمانی گلاسر(نظریه انتخاب) بر سلامت عمومی و باورهای وسواسی زنان مطلقه 18تا25 سال (دانشگاه) - 1392 - Persian
 • پایان نامه تأثیر گرایش‌های ديني والدين بر سلامت روان و شادكامي دانش‌آموزان شهرستان كردكوي (دانشگاه) - 1392 - Persian
 • پایان نامه بررسی تأثیر فناوری هوشمند (کلاس های مجهز به تخته هوشمند) بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر دبیرستان نمونه شهرستان گنبدکاووس (دانشگاه) - 1392 - Persian
 • پایان نامه بررسی رابطه بین درون گرایی، برون گرایی و منبع کنترل با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع دبیرستان شهرستان گرگان (دانشگاه) - 1392 - Persian
 • پایان نامه رابطه بین پنج عامل بزرگ شخصیت و هوش معنوی در دانشجویان دانشگاه‌های شهر گرگان (دانشگاه) - 1392 - Persian
 • پایان نامه رابطه بین راهبردهای یادگیری،سبک های اسناد و مسئولیت‌پذیری تحصیلی در دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهر گرگان (دانشگاه) - 1392 - Persian
 • پایان نامه مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه،تاب‌آوری روانشناختی و امیدواری دانشجویان دختر و پسر مشروطی و غیر مشروطی دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان گلستان (دانشگاه) - 1392 - Persian
 • پایان نامه اثربخشی مشاوره گروهی بر اساس نظریه انتخاب ویلیام گلاسر بر کیفیت زندگی و خود کارآمدی زنان مطلقه 18-23 ساله (دانشگاه) - 1392 - Persian
 • پایان نامه بررسی رابطه‌ی بین نگرش‌های مذهبی و مهارت‌های مقابله‌ای و بهزیستی روانی در دانشجویان دانشگاه آزاد گرگان (دانشگاه) - 1392 - Persian
 • پایان نامه بررسی رابطه بین سبکهای فرزندپروری ادراک شده والدین و ویژگی های شخصیتی دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان (دانشگاه) - 1392 - Persian
 • پایان نامه بررسی رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و مهارتهای ارتباطی در رضایت زناشویی کارمندان (دانشگاه) - 1392 - Persian
 • پایان نامه رابطه سرسختی روانشناختی، خوش‌بینی با رضایت شغلی معلمان مدارس عادی و استثنایی شهر گرگان (دانشگاه) - 1392 - Persian
 • پایان نامه مقایسه رابطه ترس از صمیمیت و ادراک ریسک بامهارت های حل مسئله و سبک های تصمیم‌گیری در بین زوج‏های موفق و ناموفق (دانشگاه) - 1392 - Persian
 • پایان نامه رابطه الگوی ارتباط والد- فرزند و سلامت روانی با سلامت سازمانی کارکنان نیروی انتظامی شهر تهران در سال 92 (دانشگاه) - 1392 - Persian
 • پایان نامه مقایسه هم وابستگی و رضایت زناشویی میان زوجین در شرف طلاق (دانشگاه) - 1392 - Persian
 • پایان نامه اثربخشی درمان شناختی - رفتاری به شیوه گروهی بر کاهش علائم اضطراب (صفت و حالت) و استرس و بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید (دانشگاه) - 1392 - Persian
 • پایان نامه بررسی مقایسه طرحواره های نا کارآمد،تعارضات زناشویی و رضایت جنسی در بین افراد مطلقه، در آستانه طلاق و عادی شهر مسجد سلیمان (دانشگاه) - 1392 - Persian
 • پایان نامه رابطه باورهای دینی، مسئولیت پذیری و تحمل استرس با امید به زندگی در جانبازان اهواز (دانشگاه) - 1392 - Persian
 • پایان نامه رابطه رضایت زناشویی و هوش هیجانی با تعهد سازمانی در کارکنان متاهل دانشگاه آزاد اندیمشک (دانشگاه) - 1392 - Persian
 • پایان نامه رابطه بین دینداری با سازگاری و تحمل پریشانی دانشجویان (دانشگاه) - 1392 - Persian
 • پایان نامه رابطه شادکامی، عزت نفس و سازگاری اجتماعی دانش آموزان سوم دبیرستانهای شهر گرگان (دانشگاه) - 1391 - Persian
 • پایان نامه رابطه بین هوش معنوی با رضایت زناشویی و شادکامی در معلمان کودکان استثنایی در شهرستان گلوگاه و بهشهر (دانشگاه) - 1391 - Persian
 • پایان نامه رابطه نگرش های مذهبی با شادکامی و خوش‌بینی دانشجویان (دانشگاه) - 1391 - Persian
 • پایان نامه رابطه هوش معنوی و سلامت عمومی و ولع مصرف در افراد وابسته به شیشه (دانشگاه) - 1391 - Persian
 • پایان نامه بررسی رابطه هوش معنوی،بهزیستی روانی،انگیزه پیشرفت در دانش‌آموزان دبیرستان استان گلستان (دانشگاه) - 1391 - Persian
 • پایان نامه رابطه هوش معنوی و بهزیستی روانشناختی و سازگاری اجتماعی در دانش‌آموزان شهرستان گرگان (دانشگاه) - 1391 - Persian
 • پایان نامه بررسی و مقایسه مشکلات نوشتاری (املانویسی) دانش‌آموزان مدارس ابتدایی استان گلستان در سال تحصیلی 91-90 (دانشگاه) - 1391 - Persian

Teaching Experience

 • استادیار پیام نور گرگان(1387-تاکنون )
 • مربی (1378-1383)

Education

 • پسا دکتری روانشناسی Mysore University1392-1393
 • دکتری تخصصی روانشناسی سلامت Mysore University1384-1388
 • کارشناسی ارشد روانشناسی Tarbiat Modares University1370-1375
 • کارشناسی روانشناسی کودکان استثنایی Allameh Tabatabai University1366-1370

سوابق شغلی و تخصصی

 • مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه کیش (1378-1393)
 • سابقه کار دانشگاهی در معاون دانشگاه پیام نور استان گلستان (1392-1396)
 • سابقه کار دانشگاهی در رئیس دانشگاه پیام نور گرگان (1389-1396)
 • سابقه کار دانشگاهی در معاون دانشگاه پیام نور گنبد (1387-1389)
 • سابقه کار دانشگاهی در رئیس گروه پژوهش سازمان منطقه آزاد کیش (1385-1387)

جوایز و افتخارات

 • تقدیر از سوی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گرگان (1395)
 • تقدیر از سوی معاون دانشجویی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان (1395)
 • تقدیر از سوی معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه پیام نور (1395)
 • کسب رتبه دوم پژوهشگر برتر دانشگاه پیام نور استان گلستان (1395)
 • کسب رتبه اول پژوهشگر برتر دانشگاه پیام نور استان گلستان (1394)
 • کسب رتبه سوم پژوهشگر برتر دانشگاه پیام نور استان گلستان (1393)
 • تقدیر از سوی ریس مرکز بهداشت گرگان (1392)
 • کسب رتبه دوم پژوهشگر برتر دانشگاه پیام نور استان گلستان (1392)
 • کسب رتبه اول پژوهشگر برتر دانشگاه پیام نور استان گلستان (1391)
 • تقدیر از سوی رئیس دانشگاه پیام نور استان گلستان (1390)
 • کسب رتبه اول پژوهشگر برتر دانشگاه پیام نور استان گلستان (1390)
 • تقدير از سوي سرپرست مركز بهداشت گنبدکاووس (1388)
 • تقدير از سوی رياست دانشگاه پیام نور گنبد (1387)
 • تقدیر از سوی ریاست دانشگاه علمی- کاربردی کیش (1387)
 • تقدير از سوي رياست آموزش‌وپرورش كيش (1386)
 • تقدير از سوی معاونت طرح، برنامه و فناوری اطلاعات سازمان منطقه آزاد کيش (1386)
 • تقدير از سوي معاونت طرح ،برنامه و فنا وري اطلاعات سازمان منطقه آزاد کيش (1385)
 • تقدير از سوي دانشجويان ايراني شهر ميسور (1384)
 • تقدير از سوي بنياد پروفسور محمود حسابي (1383)
 • تقدير از سوي دبير چهارمين دوره جشنواره فیلم‌های مستند کيش (1383)
 • تقدير از سوي دبير سومين دوره جشنواره فیلم‌های مستند کيش (1383)
 • تقدير از سوي رياست آموزش‌وپرورش كيش (1383)
 • تقدير از سوي رياست دانشگاه كيش (1383)
 • تقدير از سوي بنياد پروفسور محمود حسابي (1382)
 • تقدير از سوي موسسه کارآفرینان به آور (1382)
 • تقدير از سوي بنياد پروفسور محمود حسابي (1381)
 • تقدير از سوي رئيس سازمان جهاد كشاورزي منطقه جيرفت (1381)
 • تقدير از سوي بنياد پروفسور محمود حسابي (1380)
 • تقدير از سوي معاون دانشجويي و امور بین‌الملل دانشگاه كيش (1380)
 • تقدير از سوي رياست دانشگاه كيش (1379)
 • تقدير از سوي مجري همايش شهر الکترونيک (1379)