آقای دکتر Mohsen Shaterian

Dr. Mohsen Shaterian

استاد دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین گروه:جغرافیا و گردشگری دانشگاه کاشان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (74724)

37
56

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers