آقای دکتر Masoud Habibi Najafi

Dr. Masoud Habibi Najafi

دکتری

Researcher ID: (81510)

16
2
5
1
3
1
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

Conference Papers

Books

  • کتاب سیاست های غذایی در جهان وایران (فرزانگان دانش) - 1401 - Persian
  • کتاب کنسروسازی در صنایع غذایی (فرزانگان دانش) - 1400 - Persian
  • کتاب بهینه سازی ضایعات در صنایع غذایی (جهاد دانشگاهی) - 1400 - Persian
  • کتاب اصول اولیه وتجهیزات آرایشی وبهداشتی (فرزانگان دانش) - 1400 - Persian
  • کتاب خواص شیمیایی و عملکردی ترکیبات غذایی (میعاد اندیشه) - 1398 - Persian

Teaching Experience

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • کارشناس مواد خوراکی آشامیدنی (1378-تاکنون)
  • سابقه کار صنعتی در مسئول فنی (1382-1387)
  • سابقه کار دانشگاهی در مدرس علوم و صنایع غذایی (1395-تاکنون)