آقای مهندس Hamidreza Abbasi

Engineer Hamidreza Abbasi

Researcher ID: (81667)

4
2
3
6
3

ISI Papers

 •  Citar, estilo APA: Tamayol M, Reza H & Salmanipour S (2017).Determination of the optimal power generation and co-generation of power and energy in solar and wind units. Revista QUID (Special Issue). 1958-1963
 •  Citar, estilo APA: Tamayol M, Reza H & Salmanipour S (2017).Providing an optimized and new method for tracking the maximum power point of solar cell power using the neural network. Revista QUID (Special Issue). 1952-1957
 •  Citar, estilo APA : Tamayol, M., Abbasi, H. & Salmanipour, S., (2017). Smart optimization of the drive of syncchronous reluctance machine by direct control of flux and torque. Revista QUID (Special Issue), 2320-2325

Education

 • کارشناسی تکنولوژی مهندسی برق قدرت Islamic Azad University of KhomeiniShahr1391-1393
 • کاردانی برق قدرت مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق اصفهان (وزارت نیرو)1388-1390

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار صنعتی در کارشناس و بازرس (1395-1401)
 • سابقه کار صنعتی در مدیر فروش (1394-1395)
 • سابقه کار صنعتی در کارشناس (1393-1393)

Workshops

 • PLC پیشرفته و Drive جامع - موسسه مهرگان (1398)
 • کنترل پروژه با MSP - موسسه مهرگان (1398)
 • Solidworks پیشرفته - موسسه مهرگان (1398)
 • تحلیل تکنیکال - موسسه آرتا سرمایه (1397)
 • آشنایی با اصول و قوانین مذاکره - دانشگاه آزاد اسلامی- واحد خمینی شهر (1396)
 • آشنایی با قوانین و مقررات تنظیم تهیه و تنظیم قراردادها - دانشگاه آزاد اسلامی- واحد خمینی شهر (97)