آقای دکتر Zahra Dianati Deilami

Dr. Zahra Dianati Deilami

فرد مهم علمی - Researcher ID: (85143)

16
24

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers