آقای دکتر roozbeh aghamajidi

Dr. roozbeh aghamajidi

استادیار

Researcher ID: (85859)

44
6
9
2
7
6
23
7
26

ISI Papers

Conference Papers

Books

 • گزارش دست نویس مدلهای فیزیکی هیدرولیکی (دست نویس) - 1397 - Persian
 • طرح پژوهشی طراحی روش اجرای سازه های انتقال آب (دست نویس) - 1396 - Persian
 • طرح پژوهشی هیدرولیک رسوب (جزوه مقدماتی) - 1395 - Persian
 • پایان نامه بررسی و تحلیل حساسیت عوامل موثر بر روی خطوط انتقال آب (دانشگاه آزاد واحد بندرعباس) - 1394 - Persian
 • گزارش طراحی آبرسانی شهری (دانشگاه آزاد واحد سپیدان) - 1392 - Persian
 • پایان نامه بررسی تاثیر همزان گرداب شکن و مجرای پلکانی برروی هیدرولیک جریان سرریز نیلوفری (دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات) - 1392 - Persian
 • گزارش شرایط مرزی در سیالات (دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات) - 1391 - Persian
 • گزارش روشهای اجرای طرحهای آبرسانی (کارگاه طرح آبرسانی غدیر شرکت مهاب قدس) - 1390 - Persian
 • پایان نامه بررسی عددی آبشویی رسوبات در مخازن سدها (دانشگاه تربیت مدرس) - 1382 - Persian

Teaching Experience

Education

 • دکتری حرفه ای سازه های آبی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران1388-1392
 • کارشناسی ارشد سازه های آبی تربیت مدرس1380-1382

سوابق شغلی و تخصصی

 • کارشناس ارشد نظارت طرح آبرسانی غدیر (1386-1392)
 • سابقه کار صنعتی در طرحای سازه های هیدروالیکی (1379-1382)
 • سابقه کار صنعتی در سرپرست نظارت طرح آبرسانی غدیر (1387-1393)
 • سابقه کار صنعتی در کارشناس ارشد هیدرولیک شرکت صنعتی فراسان (1393-1397)
 • سابقه کار دانشگاهی در استاد دانشگاه (1389-1397)
 • سابقه کار دانشگاهی در استاد دانشگاه مرکز تخصصی اب و برق خوزستان (1391-1393)
 • سابقه کار دانشگاهی در استاد دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر (1388-1389)

جوایز و افتخارات

 • پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد واحد سپیدان (1395)
 • پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد واحد سپیدان (1393)
 • پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد واحد سپیدان (1393)
 • پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد واحد سپیدان (1392)
 • پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات (1391)
 • پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد واحد سپیدان (1391)

Workshops

 • داور همیش هیدرولیک - دانشگاه شهرکرد (1397)
 • شرکت در سمینار هیدرولیک 17 - دانشگاه شهر کرد (1397)
 • شرکت در کنفراس تجربه های ساخت شبکه آبیاری و زهکشی - دانشگاه شهید چمران اهواز (1396)
 • شرکت در سمینار شبکه های آبیاری و زهکشی - دانشگاه شهید چمران اهواز (1396)
 • شرکت در مدیریت مهندسی رودخانه - دانشگاه شهید چمران اهواز (1396)
 • شرکت در سمینار کاربرد کامپیوتر در علوم مختلف - دانشگاه آزاد واحد سپیدان (1396)
 • شرکت در سمینار نحوه اموزش و روش تدریس صحیح - انشگاه آزاد واحد سپیدان (1396)
 • شرکت در کنفرانس آب و فاضلاب - دانشگاه تهران (1395)
 • داور سمینار کنفرانس منابع اب و سازه های هیدرولیکی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ذزفول (1395)
 • شرکت در مدیریت بحران آب - دانشگاه آزاد واحد بندرعباس (1395)
 • شرکت در کنفرانس بین المللی نیروگاه برق آبی - دانشگاه تهران (1394)
 • شرکت در سمینار مدیریت منابع آب - دانشگاه آزاد واحد دزفول (1394)
 • آشنایی با طراحی سازه های هیدرولیکی خاص - دانشگاه تهران (1393)
 • شرکت در سمینار پروژه ها ی BOT - شرکت فراسان (1393)
 • طراحی سازه های خاص شبکه ابیاری و زهکشی - دانشگاه شهید چمران اهواز (1392)
 • شرکت در کنفرانس مهندسی رودخانه - دانشگاه شهید چمران اهواز (1392)
 • آشنایی با امور قرادادها و متره و براورد - شرکت مهندسی مهاب قدس (1390)
 • آشنایی با مهندسی ارزش و مدیریت ریسک - شرکت مهندسی مهاب قدس (1389)
 • شرکت در سمینار مدیریت ریسک - شرکت مهندسی مهاب قدس (1389)
 • آشنایی با تکنولوژی پیشرفته بتن - شرکت مهندسی مهاب قدس (1388)
 • شرکت در کنفراس مهندسی رودخانه - دانشگاه شهید چمران اهواز (1387)
 • شرکت در سمینار آب و خاک - دانشگاه شهید با هنر کرمان (1386)
 • مدیریت رسوب در مخازن سدها - دانشگاه شهیدن چمران (1382)

Other

 • طراحی بندهای انحرافی
 • نظارت بر طرح آبرسانی غدیر
 • طراحی خطوط انتقال آب
 • بهرهبرداری از خصوصط انتقال آب
 • بررسی و اجرای خطوط انتقال آب با استفاده از لوله های GRP
 • مدیریت و بررسی رسوبات مخازن سدها
 • طراحی و تحقیق در ارتباط با سازه های هیدرولیکی خاص