خانم دکتر Faranak Hosseinzadeh saljooghi

Dr. Faranak Hosseinzadeh saljooghi

دانشیار دانشکده ریاضی،آمار و علوم كامپیوتر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (87367)

78
16

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers