منصور نجفی

کارشناس ارشد معماری، دفتر تدوین ضوابط و استانداردها، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

Researcher ID: (8743)