آقای مهندس vahid sayare

Engineer vahid sayare

دانشجوی دکتری علوم و مهندسی مرتع دانشگاه تهران

Researcher ID: (88468)

19
2
1
2
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

Conference Papers

Education

جوایز و افتخارات

  • آزمون دکتری، اول، رتبه 1 (1400)
  • آزمون کارشناسی ارشد، هشتمِ، رتبه 8 (1395)