آقای دکتر Mohammad Akbari

Dr. Mohammad Akbari

دانشیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (90537)

54
10

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers