آقای Davood Daneshpajuh

Davood Daneshpajuh

کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر با گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز

Researcher ID: (91356)

12
4

Conference Papers