آقای مهندس ali shademanfar

Engineer ali shademanfar

کارشناس ارشد مخابرات سیستم

Researcher ID: (91427)

1
1