آقای مهندس salar radman

Engineer salar radman

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک تبدیل انرژی صنعتی سهند

Researcher ID: (92165)

2
1
1
2
3

Books

  • کتاب مقدمه ای بر تکنیک های اغتشاشات (نشر آخر) - 1401 - Persian

Education